Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opiumgebruik, hetgeen trouwens door den achteruitgang van het debiet in malaise-tijden wordt aangetoond.

Voor mij staat vast, dat de z.g. verslaafdheid aan opium slechts betrekkelijk is en bij de meeste schuivers zal verdwijnen, zoodra de verkrijgbaarstelling ophoudt en daardoor aan de individueel in mindere of meerdere mate ontwikkelde suggestie van het z.g. „katagihan" (sterk verlangen) niet meer kan worden voldaan.

Mijn meening dienaangaande wordt versterkt door de navolgende mededeelingen, voorkomende in het hierbovengenoemde verslag: „Ook meldden vele schuivers, als gevolg van de ongunstige tijdsomstandigheden, zich niet meer voor een nieuwe vergunning aan, omdat zij thans toch niet in staat zouden zijn, het dure regieopium te koopen. Als gevolg van de algemeene malaise zijn ook de aantallen der niet gelicentieerde koopers vrijwel overal geringer dan in 1929."

Er zijn ten behoeve van de ergste opiophagen verschillende ontwenningskuren bedacht en toegepast, waarvan het directe praktisch resultaat voor een groot deel afhangt van suggestieve omstandigheden: het zelfvertrouwen van den patiënt, zijn vertrouwen in den behandelenden geneesheer, den indruk, welke het nieuwe, rustige milieu van het hospitaal op hem maakt, enz.

Maar de z.g. nazorg is vaak hopeloos, omdat de genezenen, in de oude sfeer terugkomend, gemakkelijk opium kunnen verkrijgen en daardoor dus ook gemakkelijk weer zwichten voor de verleiding, om tot de oude gewoonte over te gaan. Het thans door den dienst der opium-regie gevolgde stelsel levert zoowel voor de opiophagen als voor de matige schuivers eigenlijk geen bemoeilijking op in de aanschaffing en het gebruik van opium; integendeel, men kan bij het lezen van het verslag over 1930 gewaarworden, dat er eenige vergemakkelijkingen hebben plaats gehad. Zoo wijs ik op de verhooging van de op vervoerslicenties toegestane maxima in Palembang, de toekenning van hoogere maxima aan de contractanten der Bankatinwinning, de uitreiking van nieuwe licenties aan werklieden, die hun opium betrokken van niet-contractanten, het aanwijzen van een boorterrein in Moeara Tambesi als nieuwe licentiekring, de vermeerdering van het aantal verkoopplaatsen in Billiton en in Celebes en Onderhoorigheden, het op geregelde tijdstippen verkrijgbaar stellen van regie-opium op rubber- en andere ondernemingen in Riouw en Onderhoorigheden, het openen van een nieuwe verbruikplaats in Billiton, het verkrijgbaar stellen van kleine hoeveelheden opium (in tubes van mata) bij een groot aantal van

Sluiten