Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en tegenover elkaar stellen: in 1915 totaal 18.079 licentiehouders en in 1930 totaal 100.720 licentiehouders, van wie 73.693 — d.i. dus bijna % deel — Inlanders van Java en Madoera.

Afdoende is dus de onderdrukking van het opiumgebruik in bijna twee decennia niet geweest, vooral niet, wanneer men den achteruitgang van het debiet voor een deel toeschrijft aan ongunstige economische omstandigheden en het feit op den voorgrond houdt, dat in 1920, dus acht jaren na het verdrag, het opiumdebiet zelfs was gestegen tot 2.607.840 thails. Wordt het tegenwoordige stelsel niet veranderd en gaat men niet over tot maatregelen, om het gebruik meer dan „afdoende" tegen te gaan, dan kan men wel verwachten, dat een belangrijke achteruitgang binnen de eerste decennia wel niet zal plaats hebben, zonder nog rekening te houden met de kans, dat wanneer de economische toestand gunstig wordt, het opiumdebiet opnieuw zal stijgen, zooals zulks het geval was in 1920.

*

**

De propaganda tegen het opiumgebruik door verspreiding van anti-opiumlectuur, de zorg voor opiophagen, de toediening van anti-opiummiddelen, enz. zijn waarlijk niet nieuw; zij dateeren reeds van 1915, toen er een anti-opiumhospitaal te Batavia bestond.

Natuurlijk zijn de in den loop der tijden gedane en herhaalde pogingen zeer prijzenswaardig, maar tot nog toe hebben zij, in verhouding tot den omvang van het door de verkrijgbaarstelfing aangemoedigde gebruik, vrij geringe resultaten opgeleverd.

Eerst wanneer de verkoop van opium krachtig beperkt wordt en het gebruik van opium daardoor sterk aan het verminderen is, zal het particuliere anti-opium-initiatief gemakkelijk tot zijn recht kunnen komen.

De particuliere propaganda-actie zou zijn te vergelijken met een krachtsinspanning van een aantal menschen, om het vaartuig, waarin zij gezeten zijn, op te roeien tegen den te feilen stroom der verkrijgbaarstelling.

Zoolang de stroom niet vermindert, zullen zij slechts weinig of in het geheel niet kunnen vorderen; eerst als het vaarwater weinig beweging meer vertoont, zullen zij het einddoel kunnen bereiken. In het jaar 1917 was door de regeering van Fransch-Indo-China beslist, dat door toepassing van eenige middelen (verhooging van den opiumverkoopprijs, vermindering van het aantal verkoopplaatsen en kitten, stelselmatige jaarlijksche vermindering met Vio deel van

Sluiten