Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het absolute verbod heeft, ook om de moeilijkheden, welke de overtreding ervan teweeg kan brengen, een moreel en praktisch effect, en als onmiddellijk primair nut daarvan is vast te stellen, dat een belangrijk deel van de thans gemakkelijk te bevredigen vraag der kleine schuivers naar opium zal ophouden en dat er ook van de bevolking medewerking komt tot bestrijding van het opiumgebruik.

Daarmede treedt als van zelf de eerste phase van den overgangstoestand na het verbod in, namelijk, dat de geleidelijk verminderde stimulans geheel verdwenen is en velen zich niet zullen bloot stellen aan de kans, om wegens de verbodsovertreding gestraft te worden. 6 B

Wijl de vraag naar opium verkleind is, spreekt het wel bijna van zelf, dat de aanleiding tot het invoeren en verhandelen van de sluikwaar vermindert.

In 1926, nadat de sluikhandel als voornaamste oorzaak van het abnormaal lage debiet was beschouwd, nam de volksraad een motie aan, waarbij als zijn oordeel bekend gesteld werd, dat het vigeerend licentiestelsel gehandhaafd en zoo spoedig mogelijk vervolmaakt moest worden, en dat aanzienlijk grootere bedragen dienden te worden aangewend voor een intensievere bestrijding van den sluikhandel.

Echter was reeds een nieuwe maatregel door den dienst der opiumregie bedacht, namelijk om de volgens genoemden dienst te ver gaande beperkende bepalingen te verzachten of in te trekken.

En zoo werd het onvoltooide licentiestelsel op eenige hoofdplaatsen en ten aanzien van een bepaalde categorie van personen tijdelijk buiten werking gesteld, de gelegenheid tot verkrijging van een gebruikslicentie in eenige residenties van de buitengewesten verruimd en aan de middelen tot bestrijding van den sluikhandel uitbreiding gegeven.

Voor den achteruitgang van het debiet waren er nog vele andere redenen: minder goed geslaagde oogsten, slapte in den handel, enz., maar de sluikhandel werd als de voornaamste daarvan beschouwd, althans op den voorgrond gesteld.

Aangezien het zeer moeilijk is, om uit meerdere aanhalingen van clandestien opium een toename van sluikhandel te bewijzen, voorts, omdat de achteruitgang van economische omstandigheden en dus de verminderde koopkracht der bevolking als de gewichtigste, want wijdst verbreide factoren zijn te beschouwen, welke

Sluiten