Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Onderwijs hier te lande in dienst van de Opiumbestrijding

Bijdrage van het Departement van Onderwijs en Eeredienst.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van hetgeen er in den loop der jaren op onderwijsgebied in het belang van de opiumbestrijding werd verricht *).

Reeds in 1911 werd door den Hoofdinspecteur, Chef van de Opiumregie, tot de Regeering een voorstel gericht betreffende de wijze, waarop op de scholen propaganda zou kunnen worden gemaakt voor het denkbeeld, dat het opiumgebruik afkeuring verdient.

Dit voorstel werd den toenmaligen Directeur van Onderwijs en Eeredienst ter overweging aangeboden.

Men bepaalde zich bij het overwegen van wat in dit opzicht kon worden gedaan, tot de openbare Inlandsche lagere scholen en Inlandsche gemeente (volks) scholen.

De Europeesche scholen konden uiteraard buiten beschouwing worden gelaten. Op de Hollandsch-Chineesche scholen zou bij het onderwijs in de kennis der natuur gelegenheid kunnen worden gevonden om de leerlingen te wijzen op het verderfelijke van opiumgebruik.

Op Inlandsche lagere scholen zouden, ter bereiking van het gewenschte doel, in de diverse leesboekjes bij herdruk lessen opgenomen kunnen worden, gericht tegen het opiumgebruik, en verder zou bij het onderwijs in de vakken, welke zich daartoe leenden, een en ander ter sprake kunnen worden gebracht.

Met machtiging van de Regeering werden in 1914 de Inspecteurs in dezen zin geinstrueerd.

Voorts zou door de Commissie voor de Volkslectuur de uitgave voor volwassenen van grootere verhalen van de bewuste strekking worden voorbereid middels uitschrijving van een prijsvraag. Het

*) Waar de getroffen maatregelen tevens de bestrijding van het alcoholgevaar beoogden, werd zulks vermeld.

Sluiten