Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geoordeeld. Zooals algemeen bekend is, kan na herhaalde applicatie van cantharidentrekpleister op de huid door het geresorbeerde cantharidia gemakkelqk een zware glomerulonephritis ontstaan en soms een hevige prikkeling van den urogenitaal tractus, urinedrang, pijnlijk urineeren, hyperaemie en gevoelige prikkeling der genitaliën.

Om een behoorlijke hoeveelheid serum te verkrijgen moet, zooals Kwa en Tan aangeven, een vrij groote pleister aangewend worden (5 x 3). Vooral het noodzakelijk vaak herhalen van deze prikkeling lijkt mij bezwaarlijk, juist bij opiumpatiënten, bij wie bijna alle organen van het lichaam aangedaan zijn, zou ik groote voorzichtigheid aanraden met deze schijnbaar onschuldige methode.

Zooals hierboven werd medegedeeld, is bij het behandelen van opiumpatiënten het onttrekken van het gif niet de hoofdzaak, maar meer waarde hecht ik aan de algemeene individueele behandeling, waarbij het succes zal afhangen van den goeden wil van den patiënt en belangstelling en invloed van medicus en verplegend personeel. Naast de behandeling van de opiophagie zelf met deze of gene methode, moet onze volle aandacht worden besteed aan de oorzaak tot het schuiven, meestal een of andere chronische ziekte, welke dan grondig behandeld moet worden.

Ook is m.i. een belangrijke factor het verbeteren van den aigemeenen voedingstoestand van den opiumschuiver.

Naar gelang van het individueele weerstandsvermogen, ontstaan bij den één vroeger, bij den ander later, zware psychische veranderingen en stoornissen van bijna alle organen van het lichaam. Niet alleen de huid, die droog en bros wordt en ook dikwijls tot hevig zweeten neigt, maar ook alle andere organen worden aangetast In het bijzonder lijdt de spijsvertering: maagdarm-catarrh, verstopping, enz. treden op. Vermagering en anaemie zijn de gevolgen, soms begeleid door albuminurie en glycosurie.

Bij de ontwenningskuren komen de patiënten tot onthoudingsverschijnselen als onrust en slapeloosheid, verwardheid, met angstgevoelens, opwindingstoestand, misselijkheid en diarrhee, zelfs ook collaps. Ongetwijfeld is verbetering in den voedingstoestand van invloed op hart, vaatstelsel, bloed en ademhaling, kortom op alle organen. In de ziekeninrichting verkeert het lichaam van patiënt onder levensvoorwaarden, die anders zijn dan thuis, zoodat genezing reeds voor een groot deel te danken is aan het veranderen van milieu.

Sluiten