Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal zijn, om in het maatschappelijk leven weder een plekje te heroveren. Als het hun dan nog luktl Hoe gewenscht zou het

^iomIca^J" Staat werdèn 8esteld voor deze lieden een i ju te m°Sen beginnen. De Chinees is van origine

landbouwer en veehoeder. Wij meenen dat deze gedachte die opkwam bij enkele Chin. doktoren, maar die wij ook konden beluisteren bij de patiënten zelf, groote kans tot slagen zal hebben, wat zou het fijn zijn, indien wij deze menschen blijvend zouden kunnen helpen aan een menschwaardig bestaan, waar zij door omgeving en natuur, verre konden blijven van de oude omgeving en hun een kans werd geboden om een nieuw leven te beginnen

Aangezien in verschillende wijken van Batavia groepen van oudpatienten zijn, meende de A.O.V. goed te doen, het voorbeeld te volgen van de Chin. A. O. V. te Shanghai, die oud-patiëntenvereemgingen in het leven heeft geroepen. Iets dergelijks richtten wij op m Pasar Senen, met het doel, de oud-patiënten door een vergader-, leeszaal, begrafenisfonds, zoo mogelijk zelfs cursussen te trekken. Tot heden zijn hier een 50-tal leden, die een kleine contributie betalen, geregeld vergaderen en ook van de krantenleeszaal (tje) gebruikmaken. De bedoeling is, dat ieder lid, indien hij minstens een half jaar geen opium heeft gebruikt, een mooi insigne zal verkrijgen, en dan in volle vergadering de belofte doet ook nooit meer het opium aan te raken. Een dergelijke vereeniging kan zeker goed werken. Het is natuurlijk de moeilijkheid, om steeds afwisseling en activiteit te houden. Medewerking van de Chin. Maatschappij is nog helaas zeer miniem, zoodat de actie wel van enkelen zal moeten blijven uitgaan.

Want tenslotte, zal het anti-opiumvraagstuk eerst recht eene oplossing kunnen naderen, is het noodig, dat de maatschappij als zoodanig in zooveel mogelijk van hare leden zich weerbaar stelt. Want behalve den strijd tegen het opium in den enkeling, is er toch ook een tegen den maatschappelijken achtergrond, waarin hij leeft voorzooverre deze medeschuldig is, dat hij slaaf van het opium werd. In een verdorven en bezwangerd maatschappelijk milieu kan hij met dan met de grootste moeite vrij worden. Daarom is, om tot een regeneratie van den enkeling te komen, vooral noodig, dat zooveel mogelijk medemenschen in zijn naaste omgeving de krachten aaneensluiten om hem te rugsteunen. Het werk der nazorg zal daarom, naast het vele dat reeds werd genoemd, er vooral ook op gericht moeten zijn, om zooveel mogelijk steunpunten te zoeken

Sluiten