Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Dagbladpers. Naast meerdere voorlichting door de dagbladpers, zouden vooral in de Chineesche en Maleische pers, regelmatig kleine, maar pakkende annonces moeten worden geplaatst

Redactioneele medewerking zal zeker te verkrijgen zijn.

5. Advertentieblad. De mogelijkheid van een b.v. eens in de drie maanden op groote schaal gratis te verspreiden advertentieblad waarin de noodige voorlichting over het opiumvraagstuk, ware* te overwegen. Indien zoo'n blad zich zou kunnen verheugen in goede medewerking, bij voorkeur ook uit China, zou zulks o.i m normale tijdsomstandigheden niet onmogelijk zijn.

6. Vergaderingen. Gezien de moeilijkheid, de belangstelling in eemgszins ruime mate te wekken voor openbare vergaderingen ware in dit Opzicht een andere wijze van werken te volgen- Men noodige vereenigingen uit, in hun vergadering een exposé van onze doelstellingen te mogen geven. Zulke lezingen zouden opgeluisterd moeten worden door: lantaarnplaatjes, kleine locale filmpjes die doordat zij het eigen milieu geven, zeker de belangstelling weicken zullen; idem, doch met materiaal uit China.

Naast het gesproken woord en het vertoonde beeld zullen zoodanige vergaderingen uitstekend de gelegenheid bieden tot lectuurverspreiding.

Speciale cursus-avonden voor bestuursambtenaren zouden vermoedelijk belegd kunnen worden.

7. Onderwijs. De medewerking der Regeering en van de particuliere scholen worde gezocht, om b.v. eens in de drie maanden, zoo mogelijk in een lesuur, maar anders in een facultatief lesuur, voor de leerlingen der scholen een anti-alcohol- en -opium, of desnoods alleen een anti-opiumles te doen geven door een onzer propagandisten. Vooral ook op de middelbare scholen.

Van tijd tot tijd zou een lezing met de plaatjes en films voor de rijpere schooljeugd onder leiding van de onderwijzers, kunnen worden gegeven.

8. Film. De Regeering is verzocht, ons subsidie *) te verleenen teneinde een film samen te kunnen stellen voor volwassenen, in den geest van een medische propagada-film. Zoo mogelijk zou zoodanige film ook door de D.V.G. kunnen worden geprojecteerd, doch hoofdzakelijk zullen deze films, goed ingeleid met een propagan-

*) Deze subsidie is inmiddels toegestaan.

Sluiten