Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

distisch woord, ia de theaters dan wel in de open lucht vertoond moeten worden, hetzij tegen geringe vergoeding, dan wel gratis.

9. Prijsvraag. Een prijsvraag voor een goed pakkend boek voor de rijpere jeugd zou uit te schrqven zijn, waarvoor een flink bedrag aan prijzen beschikbaar zou zijn te stellen. De I.O.G.T. zou zoodanige lectuur kunnen verkoopen, doch vooral ook voor schoolbibliotheken e.d. gratis beschikbaar kunnen stellen.

10. Politiek. De opiumbestrijding kan alleen de publieke opinie beïnvloeden; om wettelijke resultaten te verkrijgen, moeten wij echter de medewerking zien te winnen van politici. Wij hebben er daarom naar te streven, dat alle politieke vereenigingen en groepen hier te lande tot de erkenning komen, dat het tijdstip daar is, om de oplossing van het opiumvraagstuk tot een onderwerp der practische politiek te verklaren.

Ook indien de onderdrukking van het opiumkwaad nog geen politiek vraagstuk is geworden, is wel het tijdstip aangebroken te overwegen, op welke wijze het opiummiddel op den duur zal moeten worden vervangen.

O.i. moeten de opiumbaten meer dan tot dusver worden aangewend voor kapitaalsuitgaven voor productieve werken, waarvan de opbrengst later de middelen ten goede zal komen.

11. Sociale, kerkelijke, nationale vereenigingen e.d. Evenals bij het alcoholisme, dringt het opiumvraagstuk zich op overal waar humanitair werk gedaan wordt. Amerika is er beter dan eenig ander land in geslaagd, zich voor het alcoholvraagstuk de medewerking van zoodanige vereenigingen te verzekeren. Het ware hier te lande te probeeren, in den boezem van deze vereenigingen principieel afwijzende beginselen ten opzichte van de huidige opiumpolitiek op te bouwen.

12. De menschheid en het opium. Vooraanstaanden op jeder gebied, maar vooral de wetenschappelijke menschen en zij die sociale ambities hebben, zouden uit te noodigen zijn hun gedachten over het opiumvraagstuk in verband met de gevolgen voor individu en gemeenschap op schrift te stellen in beknopten vorm. De aldus verkregen bijdragen zullen aHe tezamen gepubliceerd kunnen worden in een boekwerk, dat wij, indachtig het in Nederland en ook hier te lande welbekende „De Menschheid en de alcohol", analoog „Indië en het opium" zouden willen noemen.

13. Congres. De -uitslag van zoodanige enquête en publicatie zou ons een vingerwijzing kunnen zijn, of wij, in samenwerking

Sluiten