Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LETTERKUNDIGE STUDIEËN.

Dr. F. Buitenrust Hettema: Taal- en Dichterstudies.

Prof. Dr. J. J. Salverda de Grave: De Troubadours. — Italië's Letterkunde. — Dante. — Uit het gebied der Romaanse letteren.

Prof. Dr. C. Hesseling: Uit Byzantium en Helles. — Uit Hellas' Heden en Verleden. — Geschiedenis van de Nieuwe Griekse letterkunde. — Het offer van Abraham. Een Grieks mysteriespel.

Prof. Dr. C. G. N. de Vooys: Letterkundige Studieën. — Middelnederlandse legenden en exempelen, 2de druk.

Prof. Dr. N. van Wijk: Hoofdmomenten der Russiese letterkunde. — Geestelike stromingen in de Russiese letterkunde.

Prof. Dr. P. Valkhoff: De Franse geest in Frankrijk's Letterkunde.

Prof. Dr. H. Logeman: Zweedse sproken en vertellingen van August Strindberg.

Prof. Dr. Gerard Brom: Barok en Romantiek. — De Dominéé in onze literatuur. — Romantiek en Katholicisme in Nederland. (2 dln.). — Hollandse schilders en schrijvers in de negentiende eeuw.

Dr. H. W. E. Moller: Beknopte geschiedenis van de Nederlandse Letterkunde.

NL A. P. C. Poelhekke: Lyriek. — Kuituur en Leven. Dr. J. Aleida Nijland: jacques Perk. Maurits Uyldert: Albert Verwey.

J. Koopmans: Middelnederlandse romans. — Verzamelde letterkundige opstellen.

J. M Acket: Verzamelde Opstellen. — Jacques Perk.

R. Kuitert: Willem de Merode.

Dr. E. T. Kuiper: Het Geuzenliedboek.

Jef Notermans: Heynryck van Veldeke.

Dr. A. Zijderveld: Inleiding tot de Renaissance.

Anton van Duinkerken: Roofbouw. — Hedendaagse Ketterijen. — Paapse

stoutigheden. — Achter de vuurlijn. T. Schuyt: Af. Sabbe's De Filosoof van 't Sashuis. E. de Bock: Hendrik Conscience. — Lode Baekelmans. Aug. Heyting: Het rondeel. — Bilderdijk. Dr. J. Haantjes: Afrikaans proza. L. C. Michels: Joh. Stalpaert van der Wielen.

TAALKUNDE.

Dr. R. A. Kollewijn: Opstellen over Spelling en Buiging (3 drukken). Dr. F. Buitenrust Hettema: Taal- en Dichterstudies. — Nomina geografica

Neerlandia. — Friese plaatsnamen. — Kommentaar op Van den Vos

Reinaerde.

Sluiten