Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met betrekking tot het eerstgenoemde, het dynamische, van „leven", met betrekking tot het laatstgenoemde, het statische, van „leer." Wij komen straks nader op deze onderscheiding terug. Voor ons tegenwoordig doel volstaat, indien wij bedenken, hoe alzijdige bewustzijnsoverweging nimmer kan volstaan met slechts eenzijdig vast te houden aan het blijvende, het statische, de orde, het woord, de leer der ideëele bepaling, maar hoe ook tevens, noodzakelijkerwijze, moet worden aanvaard het wisselende, het dynamische, de kracht, het leven der actueele bewogenheid. Terwijl nu het ideëel bepaalbare, de orde, naar overgeleverde Christelijke beschouwing, wordt terug geleid tot Gods Woord of Wijsheid, wordt het actueel beleef bare terug geleid tot Gods Geest of Wil84). Vandaar, dat Woord en Geest als zijde en keerzijde der empirischphaenomenaal-existentieel menschelijke constateering aangaande essentieele, Goddelijke Openbaring steeds samen gaan. Wie deze tweeledigheid der menschelijke bewustzijnsgesteldheid uit Goddelijke Openbaringswerkzaamheid niet aanvaard moet öf tot Woorddrijverij öf tot Geestdrijverij komen, gelijk de geschiedenis heeft geleerd. Alle eenzijdigheid wreekt zich ook hier, gelijk halfheid steeds hinken doet.

Sluiten