Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt gesteld. De tegenstelling: uitwendig en inwendig Woord volstaat niet; alle Woord, zoowel uitwendig als inwendig, is uit de Wijsheid Gods, alle Geest uit den Wil (de Kracht) Gods, zooals ook de Bijbelgetuigenissen, naar luid van onze zes en dertigste aanteekening, geregeld onderscheiden. Met „afhankelijkheidsbesef", dat opkomt uit het menschelijk bewustzijnsbesef aangaande eigen „gewekt zijn", blijkt derhalve, uit innerlijke consekwentie, te moeten uitloopen op het „peilbesef" aangaande Oorspronkelijke, Goddelijke Woord- en Geestopenbaring, die als Goddelijke Wijsheid en Wil het menschelijke kennen (leer) en leven (naar de tweeledigheid van de menschelijke bewustzijnsgesteldheid in zijn ideëele en actueele gegevenheid) verwekt. „Afhankelijkheidsbesef" is dus keerzijde van „openbaringsbesef" en omgekeerd. Zoo weet, gelijk wij reeds opmerkten, het menschelijk bewustzijn naar wording, vorm en inhoud zich niet slechts gewekt door, maar tevens ook gegrond in de (on) bekende Verborgenheid, waaruit het openbaar wordt. Wij hebben in het voorafgaande een en ander maal, als anticipeerend, den naam „God" genoemd. Dit was noodig om verstaanbaar te zijn op sommige punten, die anders, van-

Sluiten