Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of redelijk recht van het scheppingsgeloof. Ook hier blijkt uit de bewustzijnsgesteldheid een drang of vlucht naar alomvattendheid in oorspronkelijkheid. Wil men daarbij, gelijk gezegd, niet in den engeren zin van „wetenschap** spreken, zoo mogen wij hier toch wel degelijk een redelijke geestesaspiratie begroeten, die even wezenlijk, zoo niet wezenlijker het menschelijke bewustzijn inwoont, drijft en trekt dan b.v. de kenvormen van ons verstand en de gegeven stof der zinnelijke en bovenzinnelijke gewaarwording. Deze bewustzijnsaspiratie dwingt ons om in te gaan tot het openbaringsgeloof, dat zijnerzijds, gelijk blijkt, ook weer dringt tot het scheppings-, onderhoudingscn voorzienigheidsgeloof. Want de Geest in ons is ook in deze peiler der Goddelijke diepte78).Zoo komt het menschelijk bewustzijn, aspireerend, constateer end, redeneerend tot de geloofsstelling aangaande God als Oorsprong van het Al en het ontspringen van dit Al aan deze Oerfontein79). Wil men hier, nog eens, niet spreken van „wetenschap** in den engeren zin des woords maar van „geloof**, dan blijkt nochtans dit geloof uit de bewustzijnsgesteldheid en den bezinningsdrang des menschen naar Goddelijke Werkzaamheid geboren, gebaard, geopenbaard en mag men derhalve

Sluiten