Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We maken ook kennis met een voortreffelijke dienstbode, een ~sympathieken jongen dominee, de knapenvereeniging en het leven der dorpsbewoners.

Omtrent de laatsten krijgen we interessante mededeelingen over gebruiken bij huwelijk, begrafenis en buurtbezoek.

In het verhaal is nog ingevlochten het korte leven en sterven van twee jongens, van wie de een reeds in z'n gezonde dagen, de ander na een langdurig ziekbed den Heere Jezus zijn Verlosser durft noemen.

Beoordeeling: Weer een uitstekend, christelijk boek. Ben voorbeeldig gezin zien we, bestaande uit menschen met alledaagsche menschelijke gebreken. We zien den gezegenden invloed van de Moeder, zelfs op verren afstand. We zien een paar jongens, zooals we ze eiken dag kunnen ontmoeten, zelfs in christelijke gezinnen, met gebreken als zelfoverschatting, ruwheid, broederhaat, enz.

Gordeau blijkt ook hier weer een zeldzaam kenner van het jongenshart.

Ik kan me niet voorstellen, dat er jonge lezers (essen) zullen zijn, die van dit dikke, boeiende (hoewel bijna nergens spannende) boek, niet een zegen voor hoofd en hart zullen meedragen. Die zegen zal afstralen van de bijfiguren: de zieken, maar zeker niet minder van de hoofdfiguren: de gezonde robbedoezen!

De knapenvereeniging vertoont hier een aantrekkelijk beeld.

Hartelijk aanbevolen. A. E.

Schrijver: H. Gordeau Jr.

Titel: Dirk Stockman, een jongen met een hart.

Uitgave van: D. A. Daamen, 's-Gravenhage.

Bijzonderheden: Oorspronkelijk jongensboek van 258 blz.; kloek formaat, enkele nlet-gekleurde platen. Ingen. f2.25. Geb. 13.25. Leeftijd: 12—16 jaar.

Korte inhoud: In het gezin van een dronkaard sterft de moeder. De 2 jongens en het meisje gaan naar het .gesticht". Ze krijgen daar geestelijk en lichamelijk een prima-opvoeding. Dirk, de oudste, komt onder verkeerden invloed, is heler bij diefstal en wordt van de ambachtsschool verwijderd. Hij wordt echter in Arnhem op een andere geplaatst en komt „in een kosthuis". Kort daarvoor is de vader tot God teruggekeerd en heeft zich van den drank afgewend. Dirk krijgt na het kampeeren een longontsteking, die hem in doodsgevaar brengt. Dat alles brengt hem dichter bij vader en vooral dich-

Sluiten