Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

merken der communisten. De bevolking moet namelijk alles, wat op Zedelijk gebied remt of tot eenig vooroordeel aanleiding geeft, afleggen en zich het natuurlijk schaamtegevoel geheel afwennen. Huwelijk en gezin zijn niéts anders dan een vraagstuk van kostenverdeeling: het gaat er om vast te stellen, w i e eigenlijk de onaangename gevolgen van het zinnelijk genot heeft te betalen. En omdat nu de Staat meestal niet in staat is, de voortgebrachte kinderen ié verzorgen, en de kinderen echter vaderloos, moederloos of zelfs geheel Ouderloos, met hoopen ter wereld worden gebracht, ontstaat nu de noodzakelijkheid voor ieder kind, iemand ter verzorging aan te wijzen.

Het is toch wel zeer leerrijk vast te stellen, hoe de geheele wet wordt geboren uit de botsing van de vernietigingspogingen en den levensnood. Met een onuitputtelijk pathos stellen de communisten vooreerst de onverbiddelijke biologische daad op den voorgrond. Alles heeft zich daarnaar te richten; ze moet bij den ambtenaar worden gemeld, de noodige bewijzen moeten worden bijgebracht, gerechtelijk uitgezocht en vastgesteld; de vermeende moeder moet den plaats gehad hebbenden bijslaap met alle mogelijke middelen bewijzen; de vermeende vader heeft tegenbewijzen te leveren; later hebben de kinderen voor den rechter overtuigend te bewijzen de feitelijke bijslaap hunner problematieke ouders. Hef grondbeginsel: hij, die geniet, moet betalen, beheerscht alles; en naar dit beginsel moeten man en vrouw, vader, moeder en kind elkander publiekelijk behandelen en laten behandelen. Een beter middel voor de ontwijding van de heiligste gevoelens en voor de verbreking van alle zedelijke banden zou nauwelijks bedacht kunnen worden. De gezinsleden, die tot een dusdanig wederkeerig elkaar bestrijden en openlijk bejegenen, worden uitgedaagd en opgevoed, zijn in het vervolg geen leden van één gezin meer: een dergelijke wederzijdsche behandeling veroorzaakt ten slotte een zedelijke verwoesting en ontaarding; alle gevoel van piëteit, waardigheid, achting voor elkander, liefde — dat alles wordt ontheiligd, om voor een ellendige, alles vernietigende oppervlakkigheid plaats te maken.

Dan komt de levensnood en de communistische aandoenlijkheid ten opzichte van de onverbiddelijke biologische daad verdwijnt als damp en nevel. Dat komt hierdoor, omdat het beslissend feit van den bijslaap eigenlijk noch vast te stellen noch te betwisten is en dat geen enkel, al Was het nog zoo schaamteloos er"-*Sp-Ios-praten, voor den rechter iets kan helpen. Een niets Ontziende en baatzuchtige vrouw wijst een beter gesitueerden en daarom goed tot betaling in staat zijnden man aan, welken zij maar wil. De aangewezene wordt voor een onoplosbaar raadsel geplaatst: hij heeft

Sluiten