Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heet concilie of synode. Zulk een concilie was de hoogste vertegenwoordiging der kerk. Daar sprak de kerk zelf, daar getuigde zij van haar geloof. En de geloofsbe1 ij d e n i s (symbolum), die op zulk een algemeen concilie werd opgesteld, was de band der eenheid voor de geheele kerk. Wie daarvan afweek, sneed zichzelf van de gemeenschap der kerk af.

* * *

Zoo getuigt de geschiedenis der kerk zelf wel overduidelijk, dat nooit één bisschop zich het hoofd der kerk kan noemen. Het lag voor de hand, dat de bisschoppen der groote wereldsteden, zooals in de oudheid Jerusalem, Alexandrië, Antiochië, Constantinopel en Rome, een belangrijke plaats innamen; vzij droegen zelfs bizondere namen als patriarch of paus (vader). Maar hun rechten strekten nooit verder dan hun eigen bisschoppelijk gebied. In de kerk van West-Europa kreeg de bisschop van Rome langzamerhand zulk een overheerschende plaats, dat hij zich gezag ging aanmatigen over de andere bisschoppen, ja zelfs over de conciliën der kerk. Dit is zoover gekomen, dat de bisschop of Paus van Rome op het concilie der Roomsch-Katholieke kerk op het Vaticaan te Rome in 1870 heeft laten verklaren als geloof der kerk, dat de paus van Rome als opvolger van Petrus onfeilbaar is, én de opperste bisschop der geheele kerk is.

Met onfeilbaarheid wordt bedoeld, dat de paus, wanneer hij als hoofd der kerk, als stadhouder van Christus — gelijk hij zich noemt, — een uitspraak doet omtrent de geloofsleer of de zedeleer, niet dwaalt, zich niet vergissen kan, maar onmiddellijk door de voorlichting van den heiligen Geest de goddelijke waarheid verkondigt.

Met het opperbisschopsambt van den paus (universeelepiscopaat) wordt bedoeld, dat de paus de eenige bisschop der kerk is, en dat de andere bisschoppen hun macht alleen van hem kunnen ontvangen.

Hiermede is iets uitgesproken, wat het tegenovergestelde is van de leer der oude kerk.

1°. De oude kerk leert, dat alleen de geheele kerk op haar conciliën het geloof belijden kan, op grond van Schrif-

Sluiten