Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat eenmaal geschieden zal, dan weer als iets wat pphanden is.1) Bij zijn hemelvaart getuigen de twee mannen in witte kleederen er van tot de discipelen, die den Heer nastaren.2) Ook de Apostelen spreken er herhaaldelijk over, te meer nog omdat zij de wederkomst van Christus aanstaande achtten. Deze gedachte heeft hun voorstelling niet duidelijker gemaakt en hen die wederkomst doen verbinden met gebeurtenissen en maatschappelijke omstandigheden van hun dagen. Vooral in de Openbaring van Johannes is de geheele voorstelling doorweven met de gebeurtenissen dier dagen, en is het dikwijls zeer moeilijk uit te maken, in hoever de schrijver spreekt van dingen die gebeuren of ophanden zijn, of van dingen die eerst in de verre toekomst zullen plaats grijpen.

De wederkomst van Christus wordt voorafgegaan — zoo heet het — door allerlei geweldige teekenen in de stoffelijke en geestelijke wereld, vooral door de verschijning van den „Antichrist", „den mensch der zonde"3) of „het Beest".4) Christus zal den Antichristus overwinnen; er zal een tijd van vrede komen, van Christus-regeering, waarin „de eerste verrijzenis" zal plaats hebben en vele heidenen en Joden tot Christus bekeerd zullen worden. Dan wordt de Antichristus voorgoed verslagen en „in den poel van vuur en zwavel" geworpen voor eeuwig, met „hel en dood". Dit heet „de tweede dood", waarbij ook plaats heeft „de tweede verrijzenis", de groote opstanding aller dooden voor het algemeen oordeel.5) Op die verrijzenis volgt „de vernieuwing van hemel en aarde", waarin het nieuwe volk Gods woont en heerscht in eeuwige vreugde en zaligheid, waar geen dood en zonde meer zijn, geen tijd en geen tempel, geen zon of maan, want God is de tempel en het Lam is het licht. Het wordt „de woning Gods met de menschen, en Hij zal met hen wonen, zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal met hen zijn en hun God zijn".6)

1) Mt. 16 : 27 v., 24 : 27 vv., 26 : 64.

2) HanA 1; 11.

') 2 Thess. 2 : 3—8, 1 Joh. 2 : 18, 22, 4 : 3.

") Openb. 13, 17 en 19.

5) Openb. 19 en 20.

6) Openb. 21 en 22.

Sluiten