Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een taktiekwijziging, die een gevolg is van vrees in verband met het lot der marxisten bij onze Oostelijke buren (de Nederlandsche staat is nu wel goed als schild voor... S.D.A.P.-ers, „dappere ongehoorzamen" e.d.) en in Itahë en Oostenrijk; vrees ook voor de in ons volk weder sterk oplevende goede nationale gezindheid. Deze neemt vooral onder de jongeren ook fascistische gestalten

muiters bovendien met pleidooien voor de „vrijmaking" van Indië, en accentueerde daarmede het politieke karakter van den achtergrond van heel deze gebeurtenis. „De bom, die in Indië is geworpen, is gericht tegen de keten, die door het georganiseerde proletariaat wordt gevormd. Smeedt de schakels van die keten!" riep de voorzitter van een soc. dem. protestvergadering in Rotterdam zijn partij genooten toe. En in de officieele protestmotie wordt de arbeidersklasse opgeroepen, behalve voor den strijd „voor d*Vrijmaking der Indonesische bevolking*', ook voordien tegen het „militarisme", als hoedanig de onderdrukking der muiterij nn wordt gevonnist. Het bijblad van „Het Volk" de bekende „Notenkraker" schreef over hen, die in dit geval achter de regeering stonden als „Het smerigste deel onzer landgenooten", waarmede de anderen (namens wie de „Notenkraker" spreekt) zich „schamen" om een „Nederlandsche cultuurgemeenschap-te vormen. In „opstandige rouw" herdacht dit blad de gevallen

bruine en blanke kameraden". Was het in dezen geest dat „Het Volk op 8 Maart 1933 een lang artikel wijdde aan de eventueele (later ottverwezenliikbaar gebleken) mogelijkheden van een internationaal eenheidsfront met de communisten, een eenheid welke de Socialistische Internationale een „zoo onschatbaar hoog goed" achtte, dat zij stellig tot alle concessies bereid zal worden gevonden, die een 'doelmatigen strijd voor de arbeidersklasse mogelijVmaken '? De [verkeerde] geest die in sommige bonden van marine-personeel al zoo lang tucht, orde en elk nationaal gevoel straffeloos had ondermijnd."

Een S.D.A.P. die als nationaal-loyale partij wil medewerken m een Nederlandsche gemeenschap van sterk gezag en verantwoordelijke democratie zal met veel uit het verleden moeten breken en haar koers zóó duidelijk en ondubbelzinnig moeten durven aangeven, dat daarmede meteen de definitieve scheidslijn zal zijn getrokken met datgene wat in onze natie

niet thuis hoort." ^ . ......

In een ander artikel „Herzienings-noodzaak" d.d. 31 Maart 1934. besluit

het blad terecht: *

Wat voor de Duitsche sociaal-demokratische partij gold, geldt ook voor deNederlandsche: zij is doortrokken van het Marxistische socialisme, hoewel stellig in veel mindere mate. Intusschen zullen, op straffe van haar ondergang, de politieke ontwikkeling in binnen- en buitenland, de feiten der sociale ontwikkeling, de voortschrijdende wetenschap, de bJJAr. dwingen om terug te keeren op de wegen, die de arbeidersbeweging in de tachtiger jixbn verlaten heeft: de wegen van het Algemeene Nederlandsche Werkliedenverbond. Om dan te worden een Volkspartij, in overeenstemming met het Nederlandsche volkskarakter.

Sluiten