Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid der zg. officiëele gegevens van gemeentewege verstrekt en door de Directie van de Landbouw te goeder trouw gepubliceerd! Hoe sterk die bebouwing zich uitbreidde, kan men nagaan uit de cijfers van het aantal woningen, die van jaar tot jaar, en vooral na de oorlog, een stijging vertoonen, waarbij dan nog met het oppervlak van straten en plantsoenen enz. rekening moet worden gehouden! 1931 bracht o.a. nog een correctie op het areaal duinen, die echter ook al véél eerder had moeten plaats vinden, want al geschiedt die afgraving verticaal, toch brengt ze ook horizontale veranderingen teweeg.

Het blijkt dus, dat deze opgaven niet te vertrouwen zijn. Gevraagd wordt weliswaar alleen naar de nauwkeurige oppervlakte tuingrond, gras- en bouwland, maar ook die gegevens zijn onzuiver. Als men een telling organiseerde van het grondgebruik in elke gemeente, met dien verstande, dat tusschen twee tien jaarlijksche tellingen nog één-, hoogstens tweemaal een opgave werd gevraagd van de oppervlakte der verschillende categorieën van het bodemgebruik, dan zou men o.i. over véél betrouwbaarder cijfers kunnen beschikken. Op deze wijze hebben we niets aan jaarlijksche opgaven, ze zijn onbruikbaar, wijl onjuist. We berekenen het %, dat iedere categorie inneemt van het totaaloppervlak der gemeente, uit de tienjaarlijksche, beter te vertrouwen cijfers:

In o/0 1910 1921 1930 1931 In % 1910 1921 1930

Bouwland . 9.17 9.8 11.4 13.59 ~ . .

Blijvend Tuinbouw:

Grasland. . 31.- 29.9 14.82 14.82 part. tuinen 2.27 1.97 3.09

Tuinbouw . 5.2 6.— 3.46 3.46 warm. handel 68.19 72.44 57.26

Bosch. . . 14.- 13.26 10.91 10.91 boomkweek. 2.27 1.97 2.48

Dijken, ber- bloem „ 2.27 1.57 3.10

men . . . 1.4 1.4 1.8 1.8 bollen „ 25.— 22.05 34.07

Duinen . . 33.91 33.47 29.92 27.73 „ . . innn/ inno;

Riet, biezen. 0.06 0.06 0.05 0.05 TotaaL ■ • 1009/o 100°/o 100/ü

Kwelders. . 0.03 0.03 0.03 0.03 D .

Vergr. grond 1.6 2.1 2.96 2.96 Bosch:

Veld-e.a.w. 1.05 1.4 2.15 2.15 eikenhakhout 93.9 96.12 94.68

Onbel. eigend. 0.9 0.9 1.67 1.67 dennen . . 1.7 1.76 1.97

Erven, enz. . 1.68 1.68 20.84 20.84 grienden . . 4.4 2.12 3.35

Totaal. . . 100% 100% 100% 100% Totaal. . . 100% 100% 100%

Sluiten