Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschijnsel vooral in de Schipbroeken, en ten Z. van en op de Hof geest te zien is. Deze tendenz is niet onverdeeld gunstig, daar nu het beschikbaar areaal weiland, dat voor het gemengd boerenbedrijf op het oude duinlandschap onontbeerlijk moet worden geacht, gevaar begint te loopen (zie later).

Een bewijs voor de intensiveering van de tuinbouw is de glascultuur. Wordt van de koude grond reeds 4 a 5 maal geoogst, onder het glas worden de gewassen vervroegd, waardoor ze meer opbrengen, en in nog grooter aantal na elkaar geplant kunnen worden. Aanvankelijk een liefhebberij van enkelingen, breidde deze teeltwijze zich omstreeks 1922 uit, toen bij het duurder worden van de groenten bijna geen tuingrond te krijgen was. Een groot deel van de glasoppervlakte wordt gebruikt voor teelt van druiven, perziken, en luxe-bloemen, soms met onderbeplanting van sla e.d. In de laatste jaren heeft men het glas niet meer uitgebreid door gebrek aan geld. De uitspraak van Frost („die hollandische Landwirtschaft", 1930, p. 163) „sobald .... das erste Glashaus gebaut wird, ist der erste Schritt zur Groszgartnerei getan", gaat hier o.i. niet op. Trouwens, wat te verstaan onder „Grosgartnerei"? Een uitbreiding als in het Westland b.v. zal hier nooit plaats vinden, daar de cultuurgrond te sterk gesplitst is in kleine bedrijven. Ook is het nog zeer de vraag, of glascultuur steeds en overal de voorbode is van grootbedrijf. Wèl is het een teeken van vèrdoorgevoerde intensiveering van het bestaande bedrijf.

De Landbouw moet worden onderscheiden in Akkerbouw, Veeteelt en Gemengd Bedrijf.

De Akkerbouw in de jonge polders is grootbedrijf met pachtboeren; zij levert vooral tarwe, peulvruchten en aardappelen. In 1931 was van de oppervlakte bouwland beplant met: tarwe 29.5 %; peulvruchten 16 %; aardappelen 21.9 %. Het Veebedrijf in zijn zuivere vorm wordt uitgeoefend op de uitgestrekte weilanden van de oude polders op de Hofgeest en aan de Oostzijde van de Rijksweg. Het Gemengde Boerenbedrijf wordt aangetroffen op het oude duinlandschap, dat naast enkele goede weilanden voor het melkvee, de vruchtbare tuingronden biedt

Sluiten