Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een breede kring in de bevolking van IJmuiden en IJmuiden Oost is rechtstreeks betrokken bij het visscherijbedrijf. Naast de trawlerbemanning, te scheiden in dek- en machinepersoneel, zorgen in de hallen de vischlossers en vischknechts voor een geregelde gang van zaken; de vischhandelaren, groote en kleine, koopen de visch op de afslag; de vischventers zorgen voor de distributie. Tusschen de verschillende vischhandelaren heerscht dikwijls een gespannen verhouding. De oudsten onder hen, die hun bedrijf door eigen inspanning hebben uitgebreid, voelen zich bedreigd door het feit, dat, tengevolge van de steeds snellere verkeersmogelijkheden, vele kleine handelaren, zoowel uit de gemeente Velsen als van buitenaf, zélf aan de afslag komen koopen, terwijl zij vroeger hun visch van de en-gros-handel betrokken. Aldus gaat voor de laatste de omzet ook in het binnenland belangrijk achteruit. Deze vischverkoopers uit andere, soms verafgelegen plaatsen komen de visch per auto halen, hetgeen hen tijd en tusschenhandelswinst bespaart. Iedere morgen tusschen 9 en 12 uur rijden talrijke vischauto's van IJmuiden naar het Zuiden, om de versche visch nog dezelfde dag aan de consumenten te leveren, tot zelfs in Brussel en Parijs. Het aantal kleine handelaren aan de afslag (koopers van f 100—10.000) nam hierdoor geregeld toe (van 96 in 1921 op 131 in 1931) ondanks de wisselende resultaten; het getal der grootste handelaren nam door de genoemde oorzaken af. De kleine handelaren venten hun visch zelf uit. Neemt hun aantal toe, dan zal dientengevolge het aantal der vischventers, die van de groothandel kochten, afnemen.

Reeds werd vermeld, dat de bemanning van de trawlers steeds meer in IJmuiden komt wonen. Tusschen dek- en machinepersoneel bestaan groote sociale verschillen, al zijn beide „arbeiders". De heer Brandsteder verstrekte daaromtrent eenige inlichtingen, die hier verkort mogen volgen: Het Fonds voor Sociale Voorzieningen doet uitkeeringen in geval van werkloosheid, ziekte, enz. en houdt hiervan geregelde statistieken bij. Voor de beide genoemde categorieën bedraagt het aantal gehuwden ruim 70 % en we] onder het dekpersoneel 74 %, onder het machinepersoneel 70.5 %. De eerste groep is afkomstig van de vroegere zeil-

Sluiten