is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T' verantwoorden des Princen van Orangen teghen sijn beschuldighers.

Die vervaren zijn in saken ende handelinghen van Staten, Landen ende Steden zijn weynich beladen om te onderkennen de ghene die door eergiericheyt ende hope van eyghen bate soecken te verwerren de ghemeyn ruste ende eenicheyt: maer houden voor vaste ende sekere teeckenen van sodanigen voornemen alle nieuwicheden ende onghewoonlicke manieren van doene, die voorgestelt worden by lieden van machte ende die int gheloove ende hoocheyt zijn. Daerom om te bewijsen wie daer gheweest zijn de Hoofden ende oorsake van de onrusten, toeghecomen in den Nederlanden, behoeft men alleenlick te aenmercken, wie de ghene gheweest zijn, die door eenich profijt of bate, dat sy daer uut verwachteden, hadden oorsake om in den selven landen nieuwicheden te verhopen: ende oock de eerste geweest zijn om die aen te vanghen ende int werck te stellen. Om dwelck claerlijck te vertoonen, schijnt wel van noode te wesen, dat men openbare den staet ende gheleghentheyt der selver Nederlanden, sulck als die was voor het toecomen van den selven onrusten ende na de oorlogen, die so wel de Keyser Kaerle hoochloeflijcker ghedachtenisse, als de Coninck van Spaengien, Heeren der selver landen ende Overheeren der Vassalen der selver hebben ghevoert by na thien jaren na den anderen tegen den Coninck van Vranckrijck; daer af de ghestaltenisse sulcx was, dat hoewel gheduerende der selver oorloghen, het volck ghecomen was in wat afkeers door de Inquisitie ende Placcaten, die men in verscheyden Provinciën aldaer onderhielde, int stuc van der Religie ende gheloove (die daghelicx toenam door de verbreydinghe der selver Religie ende wreetheyt der voorschreven gheboden" so straf ende ongenadich wesende, dattet te verwonderen is, hoe men de selve so lange met sulcker lijdt-

zijn beladen = kost bet moeite, eergiericheyt m eerzucht, gheloove — vertrouwen.

a. Blijct by den Placcaten nntgegeven in den Jaren 1521, 26, 29, 31, 40, 44, 46, 50, 56 ende andere.