is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Bhjct by den brieven van den XIX Januarij, ende de voortroepinge, gedaen den XXIIII der selver Maent, beyde int eynde ghevoecht.

Ende Wy WILLEM VAN NASSAU, Prince van Orangien, by den Procureur generael (volghende syne opene Brieven van Daghemente b) ghehouden voor de oorsake van deser veranderinge en willen niet weygeren van de selve straffe te lijden soo verre het uutgheven desselfs warachtich is; welcke Procureur om by te brenghen eenighe redene ende oorsake die ons daar tóe soude moghen gheport hebben (soo het niet gheloofbaer en soude gheweest hebben, dat wy sulcx sonder oorsake souden hebben bestaen) is voorhoudende onse eergiericheyt ende onghereghelde begheerte van bewindt ende regiment te hebben, waer uut dat volcht, dat het eynde ende de oorsake van alle onse handelinghe, wercken ende voornemen soude gheweest hebben, hoocheyt onderwint ende onbehoorhcke grootheyt. . ,

Maer om den selven Procureur te benemen dit fondament daer hy syne beschuldinghe op wil bouwen, schijnt ghenoech te wesen voor den ghenen die van onsen persoone kennisse hebben, dat wy verhalen onse aengheboren gheneghentheyt, gheensins toeghedaen dierghelijcken passien ende begheerlijckheden ende voor allen anderen de menichte der goeden daer mede God door sijn genade ons hadde voorsien, de welcke wel regerende ende gade slaende wy eer conden verhopen grootheyt ende hoocheyt dan door eenich ander bewint: want elckerlijck moet bekennen dat wy ons houdende op onse huysen ende gade slaende onse saken veel beter middel hadden van ghelt ende rijckdommen te vergaderen ende daer door te onderhouden ende vermeerderen onsen staet ende grootheyt, dan met groot goet te Hove verteerende, te verhopen sulcken hoocheyt door het aennemen van bewinde, daer af wy noyt eemch profijt verwacht en hebben, soo het ghenoech kennehjck is allen den ghenen die van onsen saken ende handelinghen eenige condtschap hebben. Het en heeft oock gheen schijn-

onghereghelde = bniteniporige. gheneghentheyt = geneigdfceii.