is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VOORTSTELLINGHEN VAN DEN CARDINAEL.

den vrijheden ende liberteyten, die sy hadden uut cracht so wel van contraeten gemaect met haren Princen als van Privilegiën vercreghen van outs, soo van den selven als van den Keysers; ende waren bevreest, dat men hen daer af sochte te berooven door het inbrenghen der Vreemdelingen ende sonderlinghe der Spaengiaerden, uut dien dat de voorschreven Cardinael hadde gheseyt, dat de Coninck de selve Landen niet en conste wel ghehouden sonder aldaer macht van Spaengiaerden te hebben ende door den Paus hem te doen ontslaen van den eedt, dien hy int aenveerden der selver Landen hadde ghedaen ende voort die op een nieuw inne te nemen om voort die gantschelijck te regeren na synen wille, te niete doende alle de voorschreven contrackten ende Privilegiën, daer by ooc verclaert hebbende, dat men daer toe niet en soude connen gheraken sonder vier oft vijve van den principaelsten Hoofden te corten.

Waer door men te meer achterdenckens hadde ende meer vyandt was allen nieuwicheden; daer by ghevuecht dat men duerende de voorschreven leste orloge hadde genoech versuet ende gheschorst de uuterste strafficheyt van der Inquisitie ende Placcaten; ja oock boven dien door het innebrenghen des Crijchsvolck van Duytschlandt (daer men hem mede behelpen moeste) ghenoech toegelaten de vrijheyt der prekinghen, die onder hen openbaerlijck ghedaen werden, soo wel in den steden als in den legher ende onder de andere secretelijck in menighe plaetse; daer by gevuecht, dat in allen den omliggenden Landen aireede was aenveerdt andere leere dan de Roomsche, waer door de sake van der Religiën allenskens ende binnen den tijt van soo vele Jaren in dien Landen die so vol volcx ende van allen canten so seer ghehandelt waren, so seere was vermenichvuldicht, dat men eyndelick eenen afkeer ende walgige aldaer hadde van den name der voorschreven Inquisitien ende insghelijcks der Placcaten (door de welcke een ontallijcke menichte der ingheseten, jae over de

sonderlinghe = vooral.