is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(in der manieren voorschreven verbreyt) opentlijck was verclaert, hoedanighe Inquisitie men wilde inbrengen, waer door terstont conste den mondt gestopt worden den ghenen, die door middel des woorts VAN SPAENGIEN, souden hebben ghesocht tvolck te beroeren oft verwecken.

Na dien dan de Inquisitie, verclaert ende ghespecificeert in de voorschreven brieven van sijnder Majesteyt, is gheweest oorsake van de ghevochde onruste, soo volcht dan dat men der selver ende niet anderen saken moet wijten alle tghene des daer na ghevolcht is (mits dat alsdoen alle voorder hope van remedie failleerde) ende dat alsoo gheensins warachtich en is, dat door diergelijcke onse wijs-' maecken oft ingheven vele ondersaten souden wesen gerebelleert oft hen hebben ghethoont teghen sijn Majesteyt ende dat wy eerst souden hebben verleyt, ghecorrumpeert ende opgheruyt een goet ghetal der Edelen in der vueghen dat sy gemaeckt souden hebben verbonden, conspiratien ende coniuratien ende daer by ghesworen hen te beschermen ende sterck te maken teghen sijn Majesteyt ende sijn ordinancien van allen tijden onderhouden ende achtervolcht, wesende de vergaderinge daer af ghemaeckt in onsen huysen soo wel tot Breda als tot Bruessel ende dat wy alsoo souden hebben gheweest Thooft, oorspronck, voordereer, gunstighe ende ontfanger van den wederspannighen, rebellen, gheconiureerden, Machinateurs ende verwerders van de ghemeyne ruste ende welvaert.

Want daer en blijckt niet van eenige rebellie oft oproericheyt, die tegen sijn Majesteyt soude wesen voortsgekeert ende van de welcke wy ghehouden souden zijn te verantwoorden. Oock en is het voorschreven verbont niet gemaect ter oorsaken van ons, maer uut redenen van de swaricheden, ghesproten uuter voorschreven Inquisitie ende Placcaten ende om dat men quam teghen den beloeften ghedaen in den Jaren 1550, 55, 62, 65 ende andere, ghelijck boven is verhaelt. Sulcx dat den selven ende der

DE GHEDREYCHDE INQUISITIE, OORSPRONC DER VERANDERINGEN.

VOORDEN IN DEN DAGHEMENTE BEGREPEN.

gunstighe = begunstiger.