is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plichte ofte andere hebben genomen in ons eygen beschuddinge ende sauvegarde, hoewel men ooc soect ons des te beschuldigen, waer uut men wel verstaen can, hoe fraeyen recht men teghenwoordelijck in den Nederlanden ghebruyct, als men om oorsaken so notoorlijck onghefondeert ende min dan warachtich, niet alleen en heeft opgheteeckent ende aengeslaghen onse goeden, maer oock die verbeurt ghemaect; ja eensdeels wech ghevoert, beghinnende also van der executien teghen alle ordre van rechte; waer door oock men wel opentlijck bewijst, dat men van gheender meyninge en is ooghe oft regard te nemen tot eenigen ontschuldingen oft verantwoordingen, maer wel van onder het decksel ende naem van Justicien te wercke te leggen alle manieren van ghewelde ende metter daet te administreren: PRO SUMMA IURE, SUMMAM INIURIAM.

Op welcken voet men ons oock beschuldicht, dat eenighe geconfedereerde haer souden in diveersche plaetsen te velde ende in wapenen gestelt hebben sonder dat men aenmerct, dat wy ongehouden zijn van te verantwoorden het feyt van andere ende dat men ons niet en can belasten, dat eenighe der selver gheconfedereerde namaels souden moghen rebel gheworden zijn, na dien sy sulcx niet en waren noch voor sulcx en worden gehouden ten tijde sy in onsen huysen verkeerden oft hanteerden. Te meer dat alle het gene desen aengaende ghebuert is, is geschiet niet aileenlijck sonder ons advoy, maer oock tot onsen overgrooten leedtwesen ende verre van ons, so wy alsdoen waren in Hollandt, alwaer wy hadden behooren volck te maken ende niet elders, hadden wij met macht willen usurperen op de authoriteyt van den Coninck, ghemerckt de steden ende sterckten aldaer stonden tot onsen ghebiede.

Maer want wy gheen ander ghepeys en hadden dan om te volgen ons Commissie ende den expressen last van der

beschuddinge .= bescherming. ————— , ——

notoorlijck = algemeen bekend, belasten ast beschuldigen.