is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doende voort meer andere acten, die onse voorschreven Procureur in tijden ende wijlen breedere sal verclaren ende doen blijcken, ist noot; alle gader tenderende tot synen voorschreven voornemen ende om door dien middel te usurperen op onse voorschreven landen ende na hem te nemen de autoriteyt, die ons alleen toebehoort, het welcke notoorlijc ware CRIMEN LESAE MAJESTATIS, niet verdrachtbaer onder dissimilatie, maer verdienende straffe ende exemplare iusticie, so hy seyde, versoeckende, dat onse beliefte zy hem te gunnen provisie criminelle in sulcken saken dienende teghen den voorschreven Prince van Orangen met clause van autorisatien;

WAEROM SO IST, dat wy dese saken overghemerckt U BEVELEN ende committeren by desen, dat ghy ten versoecke van onsen voorschreven Raet ende Procureur generael, verthoonder ende met alsulcken hulpe ende bystant, als ghy sult vinden behoorende, VANGT ENDE GRYPT BY DEN HALSE den voorschreven Prince van Orangen, waer dat ghy den selven in den voorschreven onsen landen van herwaertsovere sult connen vinden, ENDE DEN SELVEN VOERT ENDE GELEYDT onder vaste ende sekere bewaernisse in der ghevanckenissen van onsen Hove, in onser voorschreven stadt van Bruessel om te recht te staen voor onsen seel lieven ende seer getrouwen Neve ende Ridder van onser Ordre, voor ons Gouverneur ende Capitaine generael van onsen voorschreven landen van herwaertsovere, den Hertoghe van Alba, Marquis van Cozia etc, daer toe by ons specialick ghecommitteert; ENDE TE ONTFANGEN straffe ende correctie van den voorschreven syne feyten, delicten ende conspiracien na gheleghentheyt der selver ende gelijck na recht ende redene in sulcken sake sal bevonden worden behoorende.

verdrachbaer = in overeenstemming met. exemplare m voorbeeldige.

provisie criminelle = strafrechtelijke voorziening, clause = bepaling.