is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den ende verbonden ter onderdanicheyt van syne Majesteyt. Bovendien dat oock het selve is gebeurt in den persoon van onsen Sone, de Grave van Bueren sonder eenich regard ghenomen te hebben aen sijn groote jonckheyt ende notoire onnooselheyt, het welcke ons dient voor een waerschouwinghe, dat de voorschreven Hertoge van Alven gheenen wille oft meyninge en heeft van hem te voeghen na eenighe contracten, verbintenissen, rechten, wetten of costuymen ende dat also ons onmoghelijck soude wesen van den selven eenighe absolutie te vercrijgen, al deden wy oock volcomelijck blijcken van onser onschult door dierghelijcke allegatien.

Midts den welcken ende dat so wel na recht als uut crachte van de conventien ende verdraghe, ghemaeckt by der blijder incoemste, begrijpende de voorwaerden ende voordeden onder ende midts den welcken het voorschreven Hertoochdom van Brabant alleenlijc onderdanicheyt schuldich is, zijn Wij die ons wooninghe ghehouden hebben in den voorschreven Hertoochdomme, ghefoondeert te verhouden ende schorssen alle ghehoorsaemheyt, die wy den Coninck schuldich zijn totter tijt toe, dat syne Majesteyt beter gheinf ormeert wesende, sal hebben ghebetert ende gherepareert het ghene, dat tegens ende in preiudicie der voorschreven blijder incoemste is ghedaen ende voortghestelt gheweest.

Waerom wy u wel hebben willen adverteren ende by desen oock verclaren, dat midts den redenen voor verhaelt wy uwe voorschreven daghement ende citatie houden voor nul ende van gheender weerden; van der selver nulliteyt wel expresselijck protesterende, oock in respecte van alle het gene, dat uut crachte ende volghende den selven ghedaen ende verclaert sal worden. Te meer gemerct de notoire incompetencie van den voorschreven Hertoghe van Alven aen den welcken de commissie van deser saken in der qualiteyt van Gouverneur ende Capiteyn

verhouden = opschorten.