is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antwoorde des Princen van Orangen aen den Hertoghe van Alven op sijn Daghement.

Myne Heere,

Na dien mijn handelingen ende actiën connen ghenoech betuyghen, dat ick sedert mijn jonckheyt niet so seer ghesocht en hebbe als my te employeren in den dienst van hoochloflijcker memorien den Keyser ende daer na van den Coninck, mijn Meesters; soo hadde ick verhoept dat sijn Majesteyt, die ick hadde gewaerschout (soo ick oock ghedaen hadde de Hertoginne van Parme, alsdoen Regente) , dat ick in desen mynen Graef schap van Nassou was gecomen om sekere myne nootelijcke saken, regard nemende op mijn ghetrouwicheyt ende begheerte niet ondergelaten en soude hebben van my soo vele gunsten te bewijsen, als van my te gebieden, waer inne ick hem dienst soude hebben moghen doen (dwelck ick altijt hadde by myne voorschreven brieven van advertencien ghepresenteert) oft ymmer ten minsten dat ick van u soude hebben verstaen, dat de meyninge ende intencie van sijn voorseyde. Ma. ware gheweest, dat ick myne saken alhier soude verlaten ende terstondt aldaer wederkeeren. gelijck ghy allen den anderen Heeren Staten ende Steden sijnder Majesteyt intentie geadverteert hebt. Ende ter wijle ick altijt verwachtende ben gheweest met grooter ghenegentheyt de bevelen van sijnder voorschreven Majesteyt, ben ick ghewaerschout worden, dat men hem heeft vervoordert van tegen my te procederen by aentastinge van mynen Heerlijcheden, Landen ende goeden ende dat noch arghere is by uutroepinghe onder den name van den Procureur generael, wesende vol van valsche ende onverdrachlijcke calumnien. Ende daerna noch by apprenhensie van mynen Sone, dien ick ghelaten hadde te Loven, om namaels te beter dienst te moghen doen den Coninck ende den Lande, waer af ick seer verwondert gheweest ende heeft my wel vremdt

Willem van Oranje 7