is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Proces, so wel tegen die natuerlicke ende Goddelicke als oock tegen die ghemeene beschrevene Rechten, Rijcx, Afscheyden, Ordonnantiën ende Statuten den vijfsten der naest voorledener Maent Junij in gelijcke maniere, Tyrannich ende bloetdorstigher wijse met den Sweerde doen rechten ende tot noch meerder versmaetheyt ende spot niet alleen voor die gherichte Heeren, maer oock voor haer Statelicke, notable vrienden naer die excutie haer Hoofden op staken ofte gafflen sommighe uren lanck tot Spectacle eenes yegelicken heeft doen oprechten.

Daertoe so haest sulcke schrickelicke Executie geschiet was, zijn wederom omtrent twee hondert personen ghevanghen ghenomen gheweest.

Welcke onuutsprekelicke ende by allen volcken te voren noyt gehoorde Tyrannie, vervolginge ende dolheyt des voorsz. vervolgers des Duca de Alba sulc een vreese by eenen yegelicken veroorsaect heeft, dat in corter tijt herwaerts een groot getal lieden so wel van eender als van der ander Religion (uut vreesen, dat sulcke Tyrannie tegen yder eenen sonder eenich onderscheyt der Religiën voorgenomen wert) uut den lande hebben moeten wijeken.

Ende heeft hem die voorsz. Duca de Alba opentlicken vermeten, dat hy niet alleene ons, maer oock alle die ghenige, die zijn Tyrannie (door Gods hulpe) ontvliet, binnen tRijcke ende voorts alomme soecken sal ende nae zijn uuterste vermoghen heymelick ende opentlick oock tot op haerlieder Bedde toe vervolghen wil, ghelijck als ons daghelicx daer van menichfuldighe waerschouwinghen voorcomen.

Dewijle nu uut deses alles genoechsaem te verstaen is, waer toe des Duca de Alba ende synes goet- ende bloetdorstighen meyninge, intencie ende voornemen streckt: te wetene om niet alleen ons ende andere onsere met Heeren ende Staten, maer ooc alle goethertige lieden, edel ende on-

afscheyt = beslissing, besluit, versmaetheyt =3 hoon.