is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle ander gheproefde manieren met soeticheyt ende goetheyt te vergheefs zijn gheweest, hoe wel wy (want moghelick gheweest hadde) daer af liever hadden ontledicht gheweest als sulcx uut onser meer dan te veel langher patiëntie een yeder onpartijger sonder breeder onser berecht wel mercken can.

In welcker Defensie van onsent weghen (als wy dat selve met Godt begheeren te betuyghen) niet anders ghepretendeert noch ghesocht en werdt, dan dat die eere Gods ghevordert sy, zijn Goddelick woort gheplantet ende vermeerdert, synes Coninklicken Majesteyts Lant ende Onderdanen in vorighen staet ghebracht werden ende dat syne Majesteyt rechte Successoren goede, schuldige ghehoorsaemheyt bewesen werde; die onsprekelicke Tyrannie ende vervolginghe van die van Alba ende synen aenhanck gheweert zijnde, die voorseyde Landen van den vreemden Krijchsluyden ontledicht zijnde tot haerlieder vorighe Vrijheden, Privilegiën, Contracten, Ordonnancien ende Statuten, die syne Majesteyt selve bevesticht, beloeft ende ghesworen heeft, wederomme comen moghen; ende dat die arme, verjaechde, vervolchde, ghevanghene Christenen wederom in hare vrijheyt ende tot haerlieder wijf ende kinderen, desghelijcken tot hare goedinghen, die hunlieden met ghewelt ontnomen zijn, weder inghestelt moghen werden.

Oock ten laetsten, opdat onser Eeren ende desselven ghelijcken onseren Persoon (na den welcken als boven gheseyt is, dach ende nacht tot int Bedde toe naghetracht werdt), ooc onse have ende goedinghen behoorlicken versekert ende gherestitueert moghen werden.

Ende so wy dit obtineren ende over sulcx behoorlicke asseurancie ende versekertheyt vercrijgen, so presenteren wy ons hier met expresselick ende verclaren dat wy niet alleene dese onse Defensie afstellen ende weeren, maer oock in effecte yeder eenen te kennen gheven, dat onse intentie ende meyninghe noyt anders gheweest en is dan dat

Willem ru Oranje 8