is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALLEN ende eenen yeghelicken, Staten, Bisschoppen, Abten, Prelaten, Raeden, Heeren, Edelen, Drossaten, Meyeren, Schouteten, Borchmeesteren, Schepenen, Rentmeesteren ende Regeerderen van den Landen, Steden, Casteelen, Dorpen ende Cloosteren, insgelijcx den Gemeinschappen, Edelluyden, Coopluyden, Borgeren, Ingesetenen ende Besitteren van den goeden, huysen ende plaetsen buyten den goeden Steden ende allen anderen personen van wat state, qualiteit oft conditie die zijn van den Provinciën der Nederlanden ende elcken van u besundere, voor soo vele het u mach aengaen ende dien dese teghenwordige getoont sullen worden, wenschen wy Willem, by der gratiën Gods Prince van Oraengien, Grave van Nassaw, Catzenelleboghen, Vianden, Dietz, Bueren, Leerdam U, Baenreheer van Breda, Diest etc. Borchgrave van Antwerpen ende Besanchon etc. eensamentlick de andere onse Heeren vrienden ende medehulpers in dese tegewordighe onse nootelicke ende rechtveerdige nootweere ende defensie tegen de geweiden, verdruckingen, bloetstortingen ende ongehoorde tirannien by den Hertoge van Alba met zijnen aenhanghers in den selven Nederlanden voortgestelt, uut gantser herten vrydom, ruste ende versekertheit ende aenbieden u lieden ende elcken van u nae zijnen staet ende qualiteit onsen dienst, vrientschap, hulpe ende bystant metter hulpen Gods ende nae alle onse macht.

Ende hoewel het niet noodich en schijnt, dat men alhier ende besundere aen u heden eenich lange verhael doe van den afgrijselijcken vervolgingen, vangen, doodingen, vileinicheden, beroovingen ende verjagingen, die hen niet en hebben vermijt noch alnoch en vermijden dagelijcx aen te rechten de voorsz. onse ende uwe vianden, jae de gemeine vianden ende verdruckers, soo wel van der eeren Gods ende zijnen heiligen salichmakenden woorde als van allen

drossate au drost.

meyer = rentmeester, opziener. Noch drost, noch meier bekleeden een goed omschreven ambt. vermijt = vermeden.