is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rie geven. Ja, hy sal (hoop ick door die cracht Gods) den Duc Dalba sulck een hertgrondighe verschrikkinghe ende vrees doen hebben, dat hy tot die oprechte kennisse sal comen door die cracht Gods, so menigen, verherden, wreeden tyrant ende Gods lasteraer door benautheyt ghecomen is, so men can lesen van Manasses, Achas, Nabuchodonoser, Antiochus, hoe gr ouwelij eken tyrannen sy waren; door benautheyt zijn sy tot den heere bekeert ende hebben ooc genade by den Heere bevonden. Daerom is ooc in sonderheyt aldermeest des Princen begeeren, dat wy bidden souden, dat hem Duc D'alba mochte bekeeren en salich wesen; want het noch niet te late en is, want een mensche geleeft hebbende hondert jaren in boosheydt ende afstant doende van de selve boosheyt en leven in gerechticheyt, maer een maent, ja maer eenen dach, die voorleden boosheyt en sal de gerechticheyt niet verhinderen. Want God is soo ghenegen door sijn bermhertige natuere tot bermherticheydt, dat al waer de gantsche werelt een hoop drooghe werck ofte vlas in een gewrongen ende tmiddel van den hoop laghe gans vol vier, noch en soude dat so haest niet ontsteken sijn, als Godt met bermherticheyt ontsteken is op alle menschen, tsy rijck ofte arm, die afstant doen van haer boos leven.

Warachtich ende claerlijck eyst te mereken uut dese vriendelijcke begeerte van bidden, in sonderheyt, dat hy voor sijn vyant wil hebben gebeden, dat hy den geest Christi heeft. Ende ghesint is, so Christus gesint is; want Christus en begeert den doot der sondaren niet, maer dat hy hem bekeere ende leve. Also is oock de meeninge ende intentie van den edelen, lanckmoedigen, hoochgeboren Prince van Oraengien met alle sijn bontgenooten; op dat hem den Duc voornoemt bekeere ende leve. Wy mogen wel dencken, dat den Duc voorschreven niet beter en weet, so Paulus niet beters en wiste, als hy de Kercke Jesu Christi vervolghende was; ja al sulcx een vervolginge en is nu niet binnen geheel Europa, want die maer en beleet,

Ezec. 33 (Ezech. 33, passim).

Cypri. super Matt. 1.

Ezec. 33 (Ezech. 33, passim).