is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieden al te samen wilt voeghen om voor hem te bidden, op dat hem God wil bewaren ende beschermen voor verraderije en wil victorie verleenen sonder veel bloetstortinge ende ooc voor sijn vyanden, op dat se God bekeere ende salich werden. Maer eer ghy den Heere bidt, wilt U tot bidden bereyden nae het uutwijsen van dit cleyn Boecxken; anders soudt ghy bidden ende niet verhoort werden ende dat souden menich mensche beclaghen ende met den halse moeten betalen, want voorwaer de tyrannie en is so groot niet gheschreven in dit boecxken, duysentmael meer sal hy tyrannie doen, crijght hy d' overhant, maer daer voor en dorven wy niet vreesen noch sorgen, want sy sullen met Moyses victorie verwerven, al die voor haer vyanden biddende zijn. Ende so den Hertoghe niet bekeeren wil, soo sal hem God met sulcken straffen doot straffen, als hy noyt tyran gedaen heeft, daer en is gheen twijfel aen. Laet ons den Heere bidden met een reyn, suyver herte; eer twee Jaren sullen dese landen prospereren meer dan sy binnen twintich Jaren ghedaen hebben ende dat alleene door de cracht Gods, met welcke cracht hy ons wilt by staen uut genaden alle den tijt ons levens. Amen.

Ghemaect by my Adrianum Zaraphya, dienaer des Goddelijcken woorts by den edelen Prince van Oraingen, Datum 1568, den 21. Septemb.