is toegevoegd aan uw favorieten.

Democratische vrijheid en socialistisch recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van organisatie te vinden, die met de geheele gemeenschappelijke kracht den persoon en de goederen van elk lid van de organisatie verdedigt en beschermt, en waardoor elkeen, door zich met allen te vereenigen, toch slechts zichzelf gehoorzaamt, en even vrij blijft, als hij tevoren was" 1). Het behoud van de oorspronkelijke vrijheid is het voornaamste doel. En de staat, waarin deze vrijheid bestaat, kan dus, wij wezen er reeds op, op het contract gegrondvest worden gedacht.

2. Het staatsideaal van Rousseau; de leden van het volk als burger en als onderdaan.

Overeenkomstig deze algemeene richtlijn is in de theorie van de volkssouvereiniteit bij de beschrijving van den — bestaanden of idealen — staat aangenomen, dat tusschen de menschen een contract zou zijn gesloten, waarbij de individuen elk hun oorspronkelijke beschikkingsmacht over zich zelve zouden hebben prijs gegeven en deze hebben opgedragen aan de gemeenschap. De gemeenschap ontstaat door dit contract, zij is: „Een zedelijk, collectief lichaam, dat uit evenveel leden is samengesteld als de volksvergadering (sc. waarin tot aaneensluiting is overgegaan) leden telt en dat aan deze zelfde handeling zijn eenheid, zijn collectief „ik", zijn leven en zijn wil ontleent" 2).

Nadat dit contract is gesloten, en dus een staatsvolk is ontstaan, treden de contractanten, dus de leden van het volk, op in tweeërlei hoedanigheid: als „burger" en als „onderdaan". Als burger hebben zij deel aan het souvereine gezag van de ge-

J) J. J. Rousseau, „Du contrat social ou principes de droit politique". I, 6. („Trouver une forme d'association qui défend et protégé de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant a tous, n'obéisse pourtant qu'è luimême, et reste aussi libre qu'auparavant.")

a) Rousseau, t. a. p., I, 6. („A 1'instant, au lieu de la personne particuliere de chaque contractant, eet acte d'association produit un corps moral et coüectif, composé d'autant de membres que 1'assemblée a de voix, lequel recoit de ce même acte son unité, son moi comniun, sa vie et sa volonté.")