is toegevoegd aan uw favorieten.

Democratische vrijheid en socialistisch recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wetgevende en besturende colleges, die op territorialen grondslag zijn opgebouwd — een verwaarloozing van het vrijheidsbeginsel, waar dat niet steeds noodig is en dus, waar dat onwenschehjk is.

- De conclusie moet zijn» dat het stelsel van verkiezing op territorialen grondslag, wat de besturende organen in het economische leven betreft, naar »jn beginsel noch een stelsel is, dat het nemen van juiste beslissingen in voldoende mate waarborgt, noch een stelsel, dat de vrijheid voldoende verzekert. Het stelsel kan natuurlijk, ook wat dit economische terrein betreft, in bepaalde gevallen goed werken. Maar dan werkt het zoo door toevallige omstandigheden, niet onder den invloed van krachten, die aan het stelsel inhaerent zijn. De staatsrechtelijke organisatie van het economische leven eischt een andere oplossing.

6. Het corporatieve stelsel. De organische theorie; het stelsel van de belangenafweging; het stelsel van het machtsevenwicht.

In het corporatieve stelsel wordt de burger niet beschouwd als één van gelijkgerechtigde individuen, die tezamen de bevolking van een bepaald territoir vormen, en elk voor zich recht hebben hun stem in zaken van bestuur te doen gelden, maar dit stelsel bouwt op de groepeeringen der burgers, die zich in het maatschappehjke leven hebben gevormd op grond van de verschillen in beroepen, die uit de arbeidsverdeeling voortvloeien; somtijds ook erkent het stelsel groepeeringen, die zich hebben gevormd op grond van de gelijksoortigheid van den eigendom, dien haar leden bezitten. Het gaat uit van de groepeeringen der burgers, die voortvloeien uit hun gehjke maatschappehjke positie. En aan deze groepen, alle tezamen of in bepaalde combinaties bijeen gebracht, wil het de macht over het geheel of over een deel van het maatschappehjke leven toekennen. Over het algemeen wordt daarbij aangenomen, dat de regels en maatregelen, die speciaal het leven van een bepaalde maatschappehjke groep betreffen, moeten worden vastgesteld alleen of eventueel in hoofdzaak door deze bepaalde groep. Dit stelsel beteekent dus ten aanzien van de