is toegevoegd aan uw favorieten.

Democratische vrijheid en socialistisch recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van industrie betreffen, komen immers verscheidene voor, die noch voor de producenten in andere takken van nijverheid, noch voor de consumenten, noch uit het oogpunt van het algemeen belang van overwegende beteekenis zijn; de vaststelling van deze maatregelen en regels zal aan de betrokken speciale producenten kunnen worden overgelaten. Wat hun vrijheid zal vergrooten.

Maar hierbij wil het sociahsme niet blijven staan. En hier komen wij wederom terug op het vertrouwen, dat in aüe socialisten leeft, namelijk, dat in de sociahstische maatschappij de vrijheid en de gerechtigheid zich in zeer vele gevaüen zullen laten verzoenen, en dat de vrijheid voor de verwezenlijking van de gerechtigheid bevorderlijk zal zijn.

Wij zeiden in het voorgaande, dat de keus al gedaan was : het stelsel van het machtsevenwicht zou in de maatschappij van den sociahstischen opbouw, zeker in den aanvang, het overheerschende moeten zijn. AUeen bij toepassing van dit stelsel zouden de beslissingen van de lagere organen, over het geheel genomen, de juiste kunnen zijn. Maar dat houdt reeds in, dat, naarmate de maatschappij socialistischer zal worden, dit stelsel meer en meer door een ander zal kunnen worden vervangen. Inderdaad zal dat moeten geschieden. En hier komen wij weer op de waarde van de vrijheid.

In het voorgaande, bij de bespreking van de democratie en de dictatuur, werd erop gewezen, hoe voor de zelfwerkzaamheid en voor de ontwikkeling van het gevoel van verantwoordelijkheid, die de organisatie van de sociahstische samenleving veel meer dan de tegenwoordige maatschappij zal vereischen, een vrij aanzienlijke vrijheid en een krachtig gevoel van vrijheid in de maatschappij van den sociahstischen opbouw, een kort aanvangsstadium misschien uitgesloten, noodzakehjk zuüen zijn. Ook al mocht de dictatuur — wat ontkend wordt — die krachten kunnen ten onder brengen, die de opkomst van het sociahsme beletten, en bovendien den eersten grondslag van het sociahsme kunnen leggen, dan toch zuüen eerst ten tijde van haar afbraak die eigenschappen tot ontplooiing kunnen komen, die voor de sociahstische maatschappij