is toegevoegd aan uw favorieten.

Democratische vrijheid en socialistisch recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

collectivist, in beslag genomen door den dagelijkschen strijd van den arbeider voor een bestaansloon, heeft aüeen aan de verdeeling gedacht. Hooge loonen onder controle van den staat zijn het doel van zijn streven geweest; hij heeft hen artisten, droomers, idealisten genoemd, die, als Wilham Morris, hebben beweerd, dat het vraagstuk van de productie niet minder fundamenteel is — het vraagstuk, om aan de arbeiders verantwoordelijkheid en medezeggenschap te geven, kortom, vrijheid, om hun persoonhjkheid uit te drukken in het werk, waarmede zij de gemeenschap dienen. Het probleem van het hedendaagsche sociahsme is deze beide gezichtspunten te verzoenen, want ehc op zich zelf is onmachtig, het „framework", den praktischen grondslag, van een nobel ideaal te vormen. De politieke democratie moet worden aangevuld door de democratie in het bedrijf; de democratie in het bedrijf moet bedenken, dat zij, wanneer zij den staat verloochent, in een tirannie, door de economische krachten uitgeoefend, terugvalt" x). Cole verwijst hier en elders naar de opvattingen van Wilham Morris en zegt dan: „Ik ben zoolang bij het sociahsme van Wilham Morris bhjven stilstaan, omdat ik voel, dat hij, meer dan eenige andere profeet van de revolutie, van hetzelfde bloed is als de gildensocialisten. Vrijheid, om zich zelf te kunnen ontplooien en te laten gelden, vrijheid bij het werk, zoowel als in den vrijen tijd, vrijheid om te dienen, zoowel als om te genieten — dat is het leidende beginsel van zijn werk en van rijn leven. Dat is ook het leidende beginsel van de güdensociahsten. Wij kunnen

i) G. D. H. Cole, t. a. p., blz. 107. („The Collectivist, immersed in the daily struggle of the worker fór a living wage, nas thought only of distribution. High wages under State control have been the sum of his ambition; he has dismissed, as artists, dreamers, or idealists, those who, like William Morris, have contended that no less fundamental is the question of production — the problem of giving to the workers responsibility and control, in short, freedom to express their personality in the work which is their way of serving the community. The problem of the Socialist theory in the present is the reconciliation of these two points of view; for either alone, is impotent to form the framework of a noble ideal. Political democracy must be completed by democracy in the workshop; industrial democracy must realise that, in denying the State, it is falling back into a tyranny of industrialism.")