is toegevoegd aan uw favorieten.

Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| bolsjewistiese pedagogen deze arbeidsschool, als algemeen* ontwikkelende „polytechniese school", met als doel: ont* plooiing der communistiese persoonlikheid, waaronder is te verstaan: de alzijdig maatschappelik (= technies) ontwik» kelde persoonlikheid, bereid en in staat zijn funksie in het produksieproces te vervullen.

Dit wat de jeugd betreft. Om de arbeidscapaciteit der volwassenen op te voeren en hen tevens tot bewuste com* munisten te maken, was nodig een intensieve bestrijding met volledige liquidatie als einddoel, van het analphabetisme, dat m 1918 nog 87% der bevolking besloeg.

Dat de nieuwe school een eenheidsschool moest zijn in een maatschappij, waarin de macht aan de proletariese klasse (feitelik aan de communistiese partij) was gekomen door wier bezit van het economies*politiek machtsapparaat de belangentegenstellingen tussen bourgeoisie en proletariaat altans waren opgeheven, is duidelik. Immers het is dan van* zelfsprekend, met het oog op de gelijke rechten der ouders» klassegenoten, en de gelijke bestemming der jeugd dat alle kinderen hun vorming verkrijgen op één zelfde wijze dat voor allen de weg openstaat een zelfde ontwikkelings*' gang te doorlopen tot aan het hoogste punt."1)

De eenheidsschool der klassenloze maatschappij is in de ware zm des woords de voor allen, zonder onderscheid, toe* gankelike maatschappij*school, „waar de opvoeding vrij is voor het eerst in de historie werkelik vrij, waar geen klasse* belangen haar beheersen, waar elke begaafdheid, elk kunnen zich ontplooien kan ten bate der ganse mensheid, der ganse maatschappij, waar allen leven en werken voor allen "*)

De betekenis van arbeid in de Russiese arbeidsschool was een geheel andere dan die van de handenarbeid der progres. siebburgerlike pedagogiek. Niet dus de didactiese of sociaal* pedagogiese waarde van arbeid, gebonden aan leervak of leervorm stond hier op de voorgrond, maar de maatschap* pelik*product,eve waarde, in de Marxistiese zin van: „eine menschhche Tatigkeit, die gegebene Gegenstande in für die Menschheit nutzliche verwandelt".8)

1920. bl. 243CitfMcW' door A- V- Loenatsjarski. Nieuwe Tijd. 25e jaar. A'lm', ï. j° BLM?* COmmanlsti'ch< Kh0°l- Uitgave v. d. Comm. Partij. ') P. P. Blonsky. Die Arbeitsschule. I. Teil. Berlin. Fichtenau, 1921. S. 9.