is toegevoegd aan uw favorieten.

Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Jonge Volk. Orgaan van de jeugdorganisaties in Neder*

land. (1 Febr. 1914—1921.) Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders*Jeugd*Centrale.

(1921—)

P. Voogd: Onze socialistische jeugdinternationale. Schets

van haar ontstaan, samenstelling en ontwikkelingsgang.

Amsterdam, z.j. Unser Weg. Die Arbeiter jugendbewegung 1923. Berlin 1924. Von Weimar bis Bielefeld. Berlin 1921. De Wiekslag, het blad van de Rode Valken. (1 Jan. 1931—.) De Zaaier. Orgaan van „De Zaaier", Bond van jonge Arbei*

der sisters) in Nederland. (Maandbl.) (1 Aug. 1906—1

Okt. 1913.)

HOOFDSTUK III.

Max Adler: Lehrbuch der Materialistischen Geschichtsauf*

fassung (Soziologie des Marxismus). 1 Band. Allgemeine

Grundlegung. Berlin W. 30. 1930. Max Adler: Uber psychologische und ethische „Lauterung"

des Marxismus. Berlin 1928. (Jungsozialistische Schriften*

reihe.)

Max Adler: Der Marxismus als proletarische Lebenslehre*.

Berlin. W. 30.1926. Max Adler: Neue Menschen*. Gedanken Ober sozialistische

Erziehung. Berlin 1926. (Schriftenreihe „Neue Menschen".

Herausgeg. von Max Adler.) Die sozialistische Erziehung. Reichsorgan des sozialdemo*

kratischen Erziehungs» und Schulvereines ,freie Schule—

Kinderfreunde". R. Kuyper: Over economische verhoudingen en ideologieën

in de historisch*economische maatschappijbeschouwing

van Karl Marx en Friedrich Engels. (Rede ter aanvaarding

van het ambt van bijzonder hoogleeraar in de sociologie

aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, gehouden op 26

Oct. 1931.)

HOOFDSTUK IV.

Victor Fadrus: Die Ktnderfreundbewegung in Oestreich und Deutschland. (art. uit: ,£>ie Erziehung", 5e Jahrg. Heft 4. Janner 1930.)