is toegevoegd aan uw favorieten.

Het rechterlijk toetsingsrecht tegenover de verordenende bevoegdheid van den gemeenteraad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewonen of te laten bewonen, voordat burgemeester en wethouders zich hadden verzekerd of, binnen 8 dagen na het daartoe gedaan verzoek hadden verklaard, dat bij den bouw, de verbouwing of nieuwe inrichting zijn nageleefd bepaalde in dat verbod zelf aangewezen, in het belang der openbare veiligheid en gezondheid gegeven voorschriften der verordening — onder meer niet in strijd met artikel 140 der grondwet en de artikelen 134 en 136 der gemeentewet.

8. Artikel 8 der verordening der gemeente Utrecht tegen het bewonen van gebouwen, welke, als schadelijk voor de openbare gezondheid, voor het bewonen ongeschikt zijn, van 28 Mei 1896 luidde als volgt:

„De raad beslist of het gebouw al dan niet, als schadelijk voor de openbare gezondheid, voor het bewonen ongeschikt is en, in het eerste geval, of het voor verbetering al dan niet vatbaar is.

Indien de raad beslist, dat het gebouw voor verbetering vatbaar is, wijst hij de noodzakelijke verbeteringen aan, en stelt een termijn vast, binnen welken deze behoorlijk aangebracht moeten zijn of het gebouw door de bewoners ontruimd moet zijn.

Indien de raad beslist, dat het gebouw niet voor verbeter ring vatbaar is, bepaalt de raad den termijn, binnen welken het door de bewoners ontruimd moet zijn."

Op grond van deze bepaling verklaarde de raad, dat in een aantal woningen afzonderlijk een gelegenheid tot het verkrijgen van voldoende water moest aangebracht worden. Arrest van 27 December 1897 (W. 7062): het bedoelde raadsbesluit is niet anders dan een maatregel ter uitvoering van artikel 8 der verordening, welke verordening blijkens haar titel en inhoud geheel ligt binnen de grenzen van des gemeenteraads in artikel 135 der gemeentewet omschreven wetgevende bevoegdheid....

9. Ten einde de naleving van het voorschrift sub a van artikel 124 der algemeene politieverordening van Etten en Leur, waarbij verboden werd bij sommige verrichtingen op