is toegevoegd aan uw favorieten.

De commercie-compagnie te Middelburg van haar oprichting tot het jaar 1754

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeren, als zij goedvinden; daarbij zijn zij aan geen personen of Compagnieën gebonden, behalve in het geval, dat de Assurantie-Compagnie opgericht te Middelburg wil verzekeren tegen dezelfde premiën als andere maatschappijen of particuliere personen. In dat geval moet de Assurantie-Compagnie te Middelburg de voorkeur hebben.

Om de werkzaamheden te verdeelen heeft het College van Directeuren zich gesplitst in verschillende commissiën, zoo had men de Heeren van de Equipage, die van de Koopmanschappen en de Thesauriers.

Behalve het bepaalde ten opzichte van de Assurantie-Compagnie waren Directeuren ook gebonden wat betreft het uitrusten der schepen. Alle equipages moesten worden gedaan binnen de stad Middelburg en „sullen de schepen daar uitvaren en inkomen, sonder dat sulx ooit sal mogen werden verandert, behalven, dat om de gereetheyt nu in den aanvank der Compagnie niet alles sijnde hier tijdigh te becomen, sonder consequentie voor het toecomende. Directeuren hieromtrent eenige verandering mogen maken, indien tot voordeel van de Compagnie sulx best en nuttig oordeelen, werdende voor wel genomen de equipages gedaan buyten dese stad, dewijl in het begin deser Compagnie onmogelijk is geweest dese voordeelen aan de stads burgerye voor ditmaal toe te brengen."

Het is niet duidelijk, waarop de opmerking slaat, dat voor dezen keer de buiten de stad gedane equipages voor goed worden gehouden, daar het Reglement is goedgekeurd op 17 Maart 1721 door de Hoofdparticipanten, op 29 Maart daaraanvolgende door het College van Wethouders en Raad van Middelburg en het eerste schip, dat volgens de lijst is vertrokken, de „Commercie-Compagnie van Middelburg", op 17 October 1721 uitvoer.

Daar de Commercie-Compagnie werd opgericht in een tijd, dat de regeering van de Republiek het beter of gemakkelijker vond om met de Algerijnsche zeeroovers een vergelijk te treffen door afkoop van zeeroof, dan ze te dwingen onze