is toegevoegd aan uw favorieten.

De commercie-compagnie te Middelburg van haar oprichting tot het jaar 1754

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den pas tot Directeur verkozen heer B. van de Coppello, wordt aangenomen, en onmiddellijk daarna uitgevoerd. De heer Jan Sappius, huurt voor de C.-C. te Saardam een schip, het fluitschip „de Vrouw Alida", metende: lengte 115 voet, wijd binnen zijn huid 29]/2 voet, hol in het ruim 12% schendeks 7 voet. Het is in het voorleden jaar nieuw uitgehaald om in het aanstaande jaar ter walvischvaart naar Straat Davids te gaan; de huur zal bedragen „5000 gld. en 20 gld. per 40 kwarteelen traan voor een visch, of naar Groenland ter somme van 4600 gld. en 20 gld. per visch in keure van den huurder." De verhuurder, baas Dries Cornelis Noomen, moet het geheel in orde laten brengen en ook de zeilen vernieuwen. Heeren Directeuren hebben blijkbaar goed vertrouwen in het welslagen van de zaak, want nog in hetzelfde jaar 1734 wordt een tweede schip gehuurd te Zaandam, de „Jonge Jan". Geen van beide schepen zijn opgenomen in de lijst van handelsschepen der C.-C. Alleen is daar vermeld de „Vergulde. Walvisch", uitgevaren in 1735 naar Straat Davids. Van bizondere resultaten wordt in de Notulen geen gewag gemaakt; ze zullen zeker niet groot geweest zijn, gezien het spoedige eindigen met de walvischvaart.

Natuurlijk tracht de C.-C. „soulaas te vinden in deze desastreuse tijden" en waar haar zaken de belangen raken van Middelburgs ingezetenen van hoog tot laag, is het niet te verwonderen, dat zij aan de stedelijke regeering verzoekt, om haar, zooveel deze kan, te willen helpen. Zij richt zich daarom tot den Raad der stad in termen, waaruit heel duidelijk spreekt, hoe ondanks goeden wil en ondernemingsgeest de zaken zijn achteruit gegaan op een wijze, die niet te voorzien is geweest. Het adres is belangrijk genoeg om in zijn geheel als bijlage te worden opgenomen*). Het is niet gedateerd, doch moet verzonden zijn éven vóór November 1726. In de Notulen wordt er geen melding meer van gemaakt; blijkbaar is het drieledig verzoek (om ontheffing van belasting, acco-

*) Zie bijlage II.