is toegevoegd aan uw favorieten.

Het godsdienstig gemeenschapsleven in het Nederlandsch vrijzinnig protestantisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeenschappelijk werk; hij zou als een gemeenschappelijk werkverband van het Vrijzinnig Protestantisme kunnen worden beschouwd

De Vrije Gemeente te Amsterdam is bedoeld in^an, waarin aanvankelijk door de modernen „gemeente" dikwnls werd gesteld tegenover „kerk", als de kleine tóng van gehjkgezinden teeenover het traditioneele instituut. Deze Vrrje Gemeente, m 1878 opgericht en geheel als vereeniging georganiseerd, werd gevoeld als de benadering van Hugenholtz' ideaal van de „Allerzielenkerk", „de geestelijke kathedraal, met met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen, waar elk zich zelf is en nochtans allen éeh." 2) 22

Zii is radicaal anti-kerkeljjk: heeft geen predikant maar een voorganger, geen koster maar een hoofdbeambte; zn geeft geen katechisatie, maar onderhoudt een godsdienstschool. Het „gebouw" zoowel als de „rede" van de voorganger schakelen zich in het geestesleven der menschheiclin met bewuste veronachtzaming van de grenzen van het Christendom. Een trjd lang stond zij zoo bemiddelend tusschen het Vsösmnig Protestantisme en de buiten-kerkelijke vrij-religieuze stroommgem In haar doelstelling wil de vrije gemeente zich als de moderne voortzetting van het godsdienstig gemeenschapsleven vrn aan de traditie aansluiten. Het gaat haar daarbij om het mnerhjke van de godsdienst vooral; aan armenzorg en weezenverpleging

^Na^dï'Amsterdamsche staat sinds 1918 de Haagsche Vrije Gemeente, ontstaan in een heel andere geestelijke atmosfeer en veel meer uit individueel dan uit gemeenschappelijk protest geboren. 4)

i) Aldus werd de positie van de Nederlandsche Protesjtotenbond nog geschetst op de laatst gehouden Alg. Verg. door de voorzitster Mej. dr. N A Bruining (verslag N.R.Crt. 28 Octoher 1932, Av.). *). «te Alg. Verg. van de Nederlandsche Protestantenhond, Bflv. Her-

'o™ verefnSng' stelt zich ten doel de aankweeking van godsdienstigzedenik levenXr middel van godsdienst-onderwijs en godsdienstige sammkWstln Zehre een kind van den Christelijk Protestantschen geest, ^ooals me z°ch tot op dezen tijd heeft ontwikkeld, wil zij bij die ontwikkeTg zich a^uïten°Ptevens veinst doende -et alles wat buiten den krmg der christeliike kerkgemeenschappen haar te stade kan komen. De opvat> üng van hef aldus omschreven doel der vereeniging büjve overigens aan de feden en toetredenden vrijgelaten." (Stemmen uit de VrtJe

?, 6 V wS 'niet tegenover £3g« ^n; in elke kerk waardeert zii de poging het eeuwige in zoodanige vormen en Bymbolen neer te legeen dat net gegrepen en vastgehouden kan worden door menschen van fin bepaalden geestelijken aanleg- Maar daarnaast maakt zfl gebruik van he\Toogsntegrecht o\> het gebied der religie; het.rechtmdmduee e vriiheid om wat de kerken naar haar inzicht te sterk bindt aan nei

historischgewordene in vol vertrouwen op de innerlijke kracht van

het zelf doorieefde, prijs te geven, en'te trachten naar een nieuwe groepeering van religieusgezinden." (De V r fl e Gemeente t e sGravenhage broch., blz. 1). Vgl. over het ontstaan van deze kring: