is toegevoegd aan uw favorieten.

Adolf von Harnack, voornamelijk als dogmahistoricus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het begon en illustreerde de belangrijkheid van het werk, bescheiden de eer grootendeels aan de medewerkers gunnend.

Uit de gedenkschriften blijkt, dat een aanzienlijke rij van bekende namen in verband te brengen is met het Seminar; in het begin; Loofs, Gregory, Rade, Wrede, Bornemann; later: Dr. Foerster, de ook hier bekende; Schneemellcher, de secretaris van het Ev. soc. congres; Prof. Knopf, Zscharnack, Otto Dibelius, Von Soden, Scholz, Wobberrnin, Wendland, etc, etc Over het geheele Duitschland, ja over de geheele wereld zijn ze verspreid, en behalve de genoemde is het een schare, die, minder bekend, toch belangrijk werk verricht hier en daar. Zelfs dames en een enkelen keer een eerhjke- atheïst, die later trouwens Christen werd, namen aan den arbeid deel.

De Seminaristen dachten over de belangrijkheid als Harnack, maar over de oorzaak anders. Nadat ze samen gezongen hadden „Gaudeamus igitur" en daarmee de vergadering geopend was (een eigenaardige opening is dat!) voerden onderscheidene sprekers het woord. Greorgy opende de rij; Pfarrer Bittlinger wees er op, dat de praxis bevorderd werd door den modern theologischen arbeid; Pfarrer Hermann zeide, dat Harnack veel voor de vonning der predikanten gedaan had; Lic. Scholz betoogde, dat Harnack „Forscher erzogen" had; Senior Bauke, de eigenhjke feestredenaar merkte op, dat Harnack eigenhjk het Seminar is, het ééne Seminar van Leipzig tot Berlijn, dat meer dan vijf honderd mannen opgeleid heeft. Het geschenk is symbolisch, zegt hij: Paulus en de Areopagus zijn twee typen: ze typeeren de natuur, waaruit de wetenschappelijke aanleg spruit, dien wij bij Harnack vereeren èn de kracht van Gods geest, die deze natuur in zijn dienst nam en aan dien dienst wijdde *).

Over de hulde, door de bibhotheek Harnack bij deze gelegenheid bewezen, is reeds gesproken.

Maar dit is slechts één kant van de zaak. Hoe hoog ook de buitenwereld tegen Harnack opzag en hoe zeer ook de kring van het „Seminar" hem huldigde, zoo was in de

*) suw. Harnacks redevoeringen ook Aus den Werkstatt, p. 7w.