is toegevoegd aan uw favorieten.

Adolf von Harnack, voornamelijk als dogmahistoricus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brunner, Der Mittkr, Tübingen 1926.

Bijbelsch-Kerkelijk Woordenboek, uitgegeven van Veldhuizen c.s, Groningen-Den Haag, 1919. _ .. _ ,M1

Cave Sydney, The Doctrines of the Chnstian Faith, London l^l.

Christendom en Historie, Lustrumbundel van het Gezelschap van Christehjke Historici in Nederland, Amsterdam, I, 1925, II, 1930.

Clemen, C, Paulus, Giessen 1904.

Dogma in History and Thought, uitgegeven door Matthews ca,

London 1929. , , ... _ , „ .

Dooyeweerd, Dr. H, De zin der geschiedems en de „leiding Gods ui de historische ontwikkeling, Rede voor de Reumstenorg. van N.U.1JJJ. door deze organisatie uitgegeven; met in den handel, 1932.

Dijk, L van, Verzamelde Geschriften, 2e druk, 6 dln, Groningen z.j-

Ditk', Dr. K, Het profetische Woord. A'dam 1931.

Eiszfeldt, O, Christentum und Alte Testament in: Adolf von Harnack zum 70. Geburtstag. . , ,, _

Engelhardt, Mosrrz von, Das Christentum Justm des Matyrers, Erlangen 1878. J -vï_iartC

Engert, J, Studiën zur theol. Erkenntnislehre, Regensburg 1926.

Eucken, R, Der Wahrheitsgehalt der Rehgion, 3e Auflage, Leipzig 1912.

Feine, P., Paulus als Theologe, Berlin 1906.

Ezltnger, R, Zur Erkermtnistheorie Rhschls, Zürich 1891.

Frank, Geschichte und Kritik der neuere Theologie, Leipzig 1898.

Flügel, O., A. Ritschls phil. und theol., Langensalza, 1895.

Geesink, Dr. W, De dogmatische grondslag der Vrije Umversiteit, Amsterdam-Pretoria, 1904.

Geffcken, J., Zwei griechische Apologeten, Leipzig 1907.

Gerretsen, J. Christologie, Nijmegen 1911.

Greydanus, Dr. S., Menschwording en Vernedering, hist,-cnr, studie, Wageningen, 1903.

Schriftgeloof en Canoniek, Kampen, 1927.

Hoofddoel en gedachtengang van het Lucasevangehe,

Kampen 1922. , Kommentaar op het N.T.: Petrus, Johannes en Judas,

A'dam 1929.

. id. Openbaring, A'dam 1925.

Grosheide, Dr. F. W, Hermeneutiek, A'dam 1931.

Eenheid der N.T. Godsopenbaring, Kampen 1918.

Beginselen en feiten, Kampen 1917.

Kanon en Tekst, Baarn 1916.

art, over het synoptische vraagstuk in Stemmen des Trjds

1916. _ , _.. Dewelke de kerk wel lezen kan. Wetenschappehjke Bijdragen V.U., A'dam 1930.