is toegevoegd aan uw favorieten.

Johann van Heemskerck 1597-1656

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Johan ten Grotenhuys vertelde aan Johan van Heemskerck, dat „hij in sijn jonkheijt gehouden wiert, voor een vande netste, kortste, klaerste instelders van brieven, die onder de Amsterdamsche jeught gevonden wiert". Uit zijn huwelijk met Geertruida Cant, dochter van den beroemden burgemeester Reynier Cant en Maria Jansdr. Block, werden elf kinderen geboren, van wie slechts Hillegonda, Johan en Reynier den huwbaren leeftijd bereikten. Hillegonda huwde met Mr. Dirck Pruys, advokaat der O. I. Compagnie; Reynier vestigde zich te Danzig1) en huwde Elisabeth van Hameien. De oude Reynier overleed in 1633 te Amsterdam, waar hij den 6^en Juni in het graf van zijn vader in de Oude Kerk werd bijgezet.

Johan van Heemskerck, de toekomstige dichter en prozaschrijver, is in 1597 te Amsterdam geboren.*) Hij woonde drie jaren in huis bij Petrus Jansonius, predikant te Wijdenes in West-Friesland, vervolgens zes jaar bij Hubertus Salignacus, rector der Nieuwe Zijds-school. Daarna vertoefde hij twee jaar te Bayonne, waarna hij, in het vaderland teruggekeerd, in ■1617 werd ingeschreven als student te Leiden. Een onderzoek, door den archivaris te Bayonne ingesteld, heef t den naam Van Heemskerck niet aan het licht gebracht. Waarschijnlijk is het echter, dat de handelsrelaties van Johan's vader tot dit verblijf aanleiding hebben gegeven. Wellicht woonde deze zelf te Bayonne; wellicht heeft hij zijn zoon uitbesteed bij vrienden, die zich daar hadden gevestigd.

Als student te Leiden woonde Johan van Heemskerck in huis bij de weduwe van Arminius. Hij volgde de colleges van Van Baerle, Silvius en Swaenenburg en sloot vriendschap met George Rataller Doublet. In 1621 maakte hij zich op met dezen „den grooten toer" door Europa te beginnen en

1) Ook zijn vader zou volgens het hs. van Baron Van Spaen la Lecq, in het archief van den Hoogen Raad van Adel, te Danzig hebben gewoond. Archiefonderzoek ter plaatse wees dit echter niet uit; wel bleek, dat de jonge Reynier den 2 3 sten Juni 1645 een graf kocht in de Drievuldigheidskerk aldaar, en daarin den I4en Augustus werd bijgezet.

3) Scheltema, t.a.p.; Elias vermeldt (t.a.p.) als geboortejaar 1600, berekend naar de opgave bij de huwelijksinteekening van Van Heemskerck (d.d. 23 Maart 1640, ,,oud 40 jaeren".); toch kan dit jaartal niet juist zijn, daar Johan en Hillegonda reeds genoemd worden in het testament van hun ouders d.d. 19 Jttni 1599 (Gem. Archief te Amsterdam, Not. Prot. no. 10 f°. H3V. vgg.). Scheltema's opgave daarentegen wordt bevestigd door het inschrijvingsregister der Leidsche Universiteit, waar Van Heemskerck in 1617 twintig jaar oud wordt genoemd. Een geboortedatum is echter niet bekend, een doopdatum is niet te vinden.