is toegevoegd aan uw favorieten.

Johann van Heemskerck 1597-1656

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hendrick van Heemskerck ± 1220; ridder, slotvoogd van het kasteel te Heemskerk

Bijlage V

I

Gerrit

ridder; baljuw van Kennemerland, in 1252 aangesteld door Willem II tot kastelein van het slot te Heemskerk om den overloop der WestFriezen te weerstaan

Aernout overleden in 1290

Aernout ± 1257; ridder

Gerrit ± 1305; ridder X Isabella van Velzen

I

Reynier

Dirck I

Reynier

Hendrik Arentsz. stamvader van het geslacht Van Heemskerck van Beest

Dirck Reyersz. X Christina van Tetterode, stichteres van een vicarie d.d. 14 Dec. 1496

Cecilia

Reynier

Jan Reyersz. thesaurier, schepen en burgemeester te Leiden; E.

Oude Dirck burgemeester te Leiden

Jonge Dirck burgemeester te Leiden

Simon

burgemeester te Leiden, begr. O. K. 25 Oct. 1577; E. X Josina Jacoba van Montfoort

T

Elsje

X Hugo de Groot, grootvader van den advocaat-fiscaal; E.

Willem burgemeester te Leiden; E.

Claes Simonsz Simon Willem

vestigt zich te Amsterdam; burgemeester neemt deel aan het beleg van Leiden: burgemeester te Leiden

aldaar; begr. O. K. 6 Juni 1633; ontvangt voor zijn diensten een pensioen

X in 1558 Hillegond Pieter van den staat; controleur der convooien Fopsdr., begr. N. K. 2 Juni 1575 te Enkhuizen; kinderloos overleden.

n T, Reynier JacLb Dirckje Josina Nicolaes

advXat E korenkooper in de Warmoesstraat te Amsterdam; overleden te woonde als weduwe op de Lastage te ^^^L °nO«»>«wd

X .0 Not°lk59tteEHaarlem X GeeZi^Cant ^ ^X ^ ^ *

Sara Niket uit Antwerpen X * Mei Oeertruiaa yam, burgemeesterte leiden - hezit in 1648 de

dochter van Reynier Cant en Maria Jansdr. Block, burgemeester te Leiden, öezit in loto ae

I overl.. 10 Aug. 1658 vicarie, door de weduwe van Dirck

Reyersz. gesticht

Hillegonda X Rombout Jacobsz.

I

Clara X Joan Hahn, burgemeester van Enkhuizen

I

Hillegonda gedt. O. K 7 Juli 1596 X Dirck Pruys, advokaat der O. I. Compagnie

I

JOHAN

geb. te Amsterdam in 1597; student te Leiden 1621-1625; advokaat; bekleedt verschillende functies in de regeering van

Amsterdam 1640-1645; raadsheer in den Hoogen Raad te s Gravenhage; overleden 27 Febr. 1656, begr. O. K. 7 Maart d. a. v.: E.

X 10 April 1640 Alida van Beuningen, geb. in 1620, dochter van

Dirck Geurtsz. en L-athanna Coenraaasar. rsurgn; Degr. w. r>.. 20 Jan. 1657

I

Reynier bijgenaamd „de philosooph"; gedt. O. K. 7 Febr. 1641, studeert rechten te Leiden, vertoeft geruimen tijd te Parijs met Pieter de Groot en Coenraad van Beuningen; pensionaris van Amsterdam; bedankt voor het rekenmeesterschap der

grafelijksheidsdomeinen van Holland; vestigt zich in 1670 aan den Bezuidenhoutschen weg te 's Gravengage, alwaar hij 14 Febr. 1690 aan tering is overleden; begr. N. K. 16 Febr. 1690

Dirk

gedt. O. K. 8 Febr. 1643; in 1671 bevelhebber van een compagnie ruiters; sneuvelt voor Naarden

in 1673; begr. N. K. te 's Grav. 16 Sept. 1673, in het graf van den raadsheer De Wilhem

Coenraad gedt. KI. 12 Dec. 1646; bezoekt de Latijnsche school te 's Gravenhage; ambassadeur; 12 Dec. 1697 door Leopold I in den Rijksgravenstand verheven; E. X 12 Juli 1676 te 's Grav. Cornelia Pauw, Vrouwe van Achttienhoven en Den Bosch, geb. te Amst. 28 Oct. 1648; vgl. J. Vollenhove, Poëzy 1686, blz. 167, 201, 300, 435, 535, 537

Geertruy

gedt. KI. 3 Dec. 1649; ongehuwd overleden in 1674

Gerrit

gedt. KI. 10 Nov. 1652; ritmeester; ontvangt een pensioen van den Keurvorst van Hannover en wordt door dezen tot kolonel der cavalerie benoemd; sterft in 1689; begr. in de Hofkerk te Hannover

Reynier gedt. O. K. 2 Febr. 1603 ; koopman te Danzig; aldaar overleden 10 Aug. 1651, begraven in de Drievuldigheidskerk

Reinier I

Reinier I

Reinier I

Reinier

geb. te Zierikzee 16 April 1740; genealoog; ongehuwd overleden in 1808 ; testament gepubliceerd in het Alg. Ned. Familieblad jg. 1885, No. 51

Hillegonda Cornelia Jan Henry Aktta Jolmm»

ongehuwd overleden in 1741; geb. te Amsterdam 15 Febr. 1689; overl. te s Gra- geb. « I an. 169 . overK 13 Sept.J74S

g9rafb. 's Grav. No. 440, venhage 26 Febr. 1730; begr. N. K. 4 Maart 1730; X 13 Febr. 1711 Mr. Willem'Hendrik

9 blz. 44 Heer van Achttienhoven, Den Bosch en Eyndschoten, van Schuylenburch, postmeester van het

heemraad en hoofd-ingeland van de Beemster; eigenaar Engelsch postcomptoir te s Gravenhage:

van Keukenhof onder Lisse; °™> te s Grav 7 Juh 1757 X 13 Maart 1712 KI. Anna Petronella van Schuylenburch. geb. te 's Grav. 18 Jan. 1693, begr. N. K.

I 30 Jan. 1766

| " 1 j 1 ~1 I

r '„j Willem Anthony Cornelis Antoinetta Conradina Cornelia Hillegonda Anna Petronella

geb. 25 Oct. 1714 gedt KI 260ct. 1714, geb. 6 April 1718. overl. 28 Aug. 1784; geb. 27 Maart 1720, overl. 3 Nov. 1748: geb. 17 Juni 1724. begr. te Scheveningen X 13 Nov. 1742 « lf Aeb- 13. ^ ,1728.' ™P°st hf

overl. 1787; Heer'v'an Achttien hoven en hoogheemraad van de Beemster,'bewind- X 27 Oct. 1745 Anthonia Petronella 3 Juli .783, ongehuwd Mr. Franco Pauw begr K 2 April 1782 begraven betaad e «; Grav. 29Aug757

Den Bosch; legt 22 Mei 1739 den Poor- hebber der O. L Compagnie Elsevier. Zij hertrouwt Cornelis van £nj&J?<L". Gravenhage Jhr AtaÏÏto August

terseed af te Delft burgemeester te Amsterdam ; E. Heemskerck van Beest Pieter Cloot des Villates, Heer van Spanbroek

X te s Grav. (ondertr. 7 Dec. 1738) Agnes Margaretha Albinus, wonende te Leiden

_J

Jan Henrik geb. te Delft 14 Sept. 1739; schepen te Haarlem; overleden in 1808 te Saint Germain en Laye X 13 Maart 1763 te Haarlem Geertruida Catharina Testard. overleden in Suriname 27 Sep. 1775

Suzanna Catharina X 25 April 1762 te 's Grav. Meinard van Visvliet

Anna Petronella Antoinette X 8 Mei 1774 in de Fransche kerk te 's Grav. Dr. J. F. Armand, predikant der Waalsche gemeente te 's Grav.

Jacoba Suzanna X 13 Nov. 1791 te Haarlem, Leonard Rutgers, bij Kon. Besluit van 24 Nov. 1816 in den Nederl. adelsstand ingelijfd

met het praedicaat van Jonkheer en onder den naam Rutgers van Rozenburg

Agnes Margaretha X 8 Mei 1792 te Nantes Louis Rutgers, bij Kon. Besluit van 24 Nov. 1816 in den Nederl. adelsstand ingelijfd met het praedicaat Jonkheer en onder den naam Rutgers van Rozenburg. Uit dit huwelijk stammen alle leden van het thans levende geslacht Rutgers van Rozenburg

GENEALOGIE betreffende de familie Van Heemskerck voor zoover in verband met het onderwerp van belang geacht. Omtrent het cursief gedrukte gedeelte bestaat geen zekerheid. E; Zie ook Johan E. Elias, De vroedschap van Amsterdam,

's Grav., 1923. O. K.: Oude Kerk te Amsterdam. N. K.: Nieuwe Kerk te Amsterdam. KI.: Kloosterkerk te 's Gravenhage.