is toegevoegd aan uw favorieten.

Johann van Heemskerck 1597-1656

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. van Vloten, Bloemlezing uit ie Nederlandsche dichters der 17de eeuw; Arnhem, 1869.

Bloemlezing uit de Nederlandsche prozaschrijvers der 17e eeuw; Arnhem, 1870.

J. Brosterhuisen; Nederlandsche Volksalmanak voor 1858; Amst.

Jacob van der Burgh; De Dietsche Warande, jg. 1869; Amst.

Brieven van P. C. Hooft; Leiden, i85$-'$8, 4 dln. G. Voigt, Die Wiederbelebung des clasischen Alterthums oder

das erste Jahrhundert des Humanismus; BerÜjn, 1893. M. von Waldberg, Der emfindsame Roman in Frankreich,

dl. I; Heidelberg, 1906. R. F. Weymouth, Analysis of Euphuism and its elements;

Philological Society's Transactions i870-'72.

B. Wiese en E. Pércopo, Geschichte der Italienischen Litte-

ratur; Leipzig-Weenen, 1899.

C. N. Wijbrands, Het Amsterdamsche tooneel van 1617-1772;

Utr., 1873.

W. Windelband, Die geschiehte der neueren Philosophie, dl. I;

4e dr. Leipzig, 1907. Dr. J. te Winkel, De invloed der Spaansche letterkunde op de

Nederlandsche in de 17e eeuw; Tijdschrift voor Nederl.

taal- en letterkunde, jg. I.

De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, dl. III en IV; Haarlem, 1923, '24. Dr. J. A. Worp, Caspar van Baerle; Oud-Holland, jg. 1889. De briefwisseling van Constantijn Huygens, dl. I 's Grav., 1911; dl. III, 's Grav., 1914; dl. V, 's Grav., 1916. De gedichten van Constantijn Huygens, naar zijn handschrift uitgegeven; Arnhem, z. j.

De geschiedenis van den Amsterdamschen schouwburg 1496-1772; Amst., 1920.

Een onwaerdeerlycke Vrouw, Brieven van en aan Maria Tesselschade; 's Grav., 1918.