is toegevoegd aan uw favorieten.

De landrente-belasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3) De suppletoire aanslagen van de ln de belde vorige leden bedoelde gronden worden vastgesteld door het Hoofd van gewestelijk bestuur.

(4) De suppletoire aanslagen blijven voor den verderen duur van het belastingtijdvak onveranderd, tenzij gevallen of feiten zich voordoen als bedoeld to het 3de lid van artikel 9.

(5) Na repartitie, voor zooveel noodig, van den aanslag wordt met de belasting van de to Ud 1 bedoelde gronden rekening gehouden to de bij artikel 11 voorgeschreven desakohieren.

Art. 14.

(1) Ontheffing van volgens het desakohier verschuldigde land"rente wordt op verzoek van belanghebbenden door den Directeur van Financiën op voorstel van het Hoofd van gewestelijk bestuur verleend volgens dooir den Gouverneur-Generaal vast te stellen voorschriften:

A 1« voor sawahs, die, uitgenomen het in het volgend jaar ' oogstbaar rijstgewas, gedurende het geheele jaar onbeplant zijn gebleven, anders dan door toedoen van den bezitter, tot het voUe bedrag der belasting; 2» voor sawahs, waarop, behoudens vermelden aanplant, anders ' dan door toedoen van den bezitter, uitsluitend nagewas is geteeld, tot een bedrag van ten minste één vierde en ten hoogste drie vierden der belasting, naar gelang van de waarde en het welslagen van het nagewas; B. bij deugdelijk geconstateerd misgewas van sawahs, niet beplantbaar met nagewas; 10, tot het geheele aan landrente verschuldigd bedrag:

a. voor sawahs met eene productiviteit van me er dan t win tig pikol, indien, over de gezamenlijke to het beteokken perceel of pérceelgedeelte gelegen gronden van den belasttagschulmg? berekend, de bruto-opbrengst van het rUstgewas naar schatting gemiddeld niet meer bedraagt dan het belastingvrij gedeelte;

b. voor sawahs met eene productiviteit van twintig pikol of minder, indien die bruto-opbrengst naar schatting niet meer bedraagt dan de helft van het voor de betrekkelijke groep bepaalde productiviteitscijfer;

20. tot ten minste één vierde en ten hoogste ^ vierden van het aan landrente verschuldigd bedrag - naar gelang van de mindere of meerdere beteekenis der mislukking - wanneerSe opbrengst van de gronden het belastingvrij geuite overteeft, doch naar schatting to doorslag per bouw melfbearaagt dan de helft van het productiviteit cijfer;

C. bij deugdelijk geconstateerd misgewas van sawahs, beplantbaar met nagewas;