is toegevoegd aan uw favorieten.

De landelijke arme blanken in het Zuiden der Vereenigde Staten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bis.

ties — de meening, als zou de bevrijding der slaven ook de vroegere niet-slavenbezitters hebben „geëmancipeerd", is een schromelijk overdreven voorstelling van zaken — dat deze Iaatsten hu in het bezit van een belangrijk gedeelte van het vroegere plantersland kwamen, is een dwaling — uitbreiding der katoenteelt over land dat hiervoor vroeger niet gebruikt werd, is een belangrijk na-oorlogsch verschijnsel — beteekenis hiervoor van het toenemend kunstmestgebruik en van de armoede der gedemobiliseerden — het binnendringen van de katoen in de Boven Piedmont — veranderingen in de zandige gebieden — de „poor whites" daar worden katoenverbouwers — beteekenis van kustmest, verkeersontsluiting en boschexploitatie in sand hills en pine barrens — snelle bevolkingstoename in deze deelen — de blanke plattelanders buiten de vroegere plantagegebieden zijn dus van het gesloten boerenbedrijf tot handelsproduktie overgegaan; is dit hun welvaart zeer ten goede gekomen? — het groote meerendeel der landelijke blanken is nu zeer arm — hun leefwijze — zij leverden de goedkoope arbeidskracht voor de opkomende katoenindustrie van het Zuiden — de gegevens der algemeene statistiek en de resultaten van plaatselijke studies wijzen op een gering jaarinkomen — uitspraken van Amerikanen over het levenspeil der arme blanke katoenverbouwers.'

Hoofdstuk X. Sociaal-economische f aktoren in den Ameri-

kaanschen katoenbouw 282

a) Produktietechniek en wereldhandel — het agrarisch probleem niet tot het Zuiden der Vereenigde Staten beperkt — maar door de achterlijke techniek in de voortbrenging van katoen en tabak is het daar veel meer uitgesproken — de Amerikaansche katoenboerderij heeft een geringen omvang — concurrentie van katoen uit den vreemde, die moeilijk het hoofd is te bieden door de onmogelijkheid de Amerikaansche katoenteelt te mechaniseeren zoolang het oogsten met de hand moet gebeuren — concurrentie tusschen het Oostelijk en het Westelijk deel der Cotton Belt — geringe beteekenis van loonarbeid in de katoenteelt van het Zuidoosten — de noodzakelijkheid van vrouwen- en kinderarbeid onder de bestaande omstandigheden — b) het kredietsysteem — het krediet op korten termijn met als onderpand den toekomstigen katoenoogst, een hoofdverschijnsel in den Zuidelijken landbouw — het systeem van „tijd-" en „kontantprijzen" — buitengewoon hooge interest — de geldschieterhandelaar wordt er echter ook lang niet altijd rijk door — zijn groot risiko •.— de kredietnemer als afhankelijke van den kredietgevenden landheer of koopman — het voorschotsstelsel bevordert den eenzijdigen katoenaanplant — tegenstelling tusschen stad en land — politieke en maatschappelijke invloed van hen die den oogst financieren en verhandelen — c) monokulj tuur — de Cotton Belt een uitermate gespecialiseerd landbouwgebied — katoen en maïs de twee belangrijke gewassen —